failt simulation

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] شبیه سازی خطا اصطلاحی به مفهوم شبیه سازی رایانه ای خطاهای ایجاد شده در هنگام ساخت مدارهای مجتمع . در این حالت توصیف مدار با در نظر گرفتن نقائص ساخت اصلاح می شود و شبیه سازی مشخص میکند که آیا برنامه ی آزمون می تواند این نقص را پیدا کند یا خیر .

معنی یا پیشنهاد شما