fade up

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] زیاد شدن تدریجی صدا - زیاد شدن صدا - نمایان کردن تدریجی

پیشنهاد کاربران

Decrease
روشن تر شدن - بلند تر شدن ( صدا )

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما