factor xii

پیشنهاد کاربران

فاکتور دوازده ( اسم ) : پروتئینی در پلاسما که باعث لخته شدن خون می شود و در برخی از افراد مبتلا به هموفیلی وجود ندارد.

بپرس