factor ii

پیشنهاد کاربران

پروترومبین/ فاکتور II ( اسم ) : پروتئینی در خون که به انعقاد خون کمک می کند و برای موثر بودن به ویتامین K نیاز دارد.

بپرس