facies plane

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] سطح رخساره اصطلاحی که توسط کاستر (1958) برای مرز بین مگنوفاسیس ها (رخساره مغناطیسی) یا پارافاسیس استفاده شد، با وجود اینکه این مرز معمولاً آنقدر واضح نیست که بتواند به عنوان سطحی در یک مقطع تشخیص داده شود. مقایسه شود با: سطح هم زمانی.

معنی یا پیشنهاد شما