facies fauna

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] زیای رخساره ای گروهی از جانوران که ویژگی یک رخساره چینه شناسی مشخص هستند یا برای زندگی در یک محیط محدود شده سازگار شده اند. مثل زیای شیل سیاه دونین میانی و بالایی نواحی آپالاش در ایالات متحده آمریکا.

معنی یا پیشنهاد شما