face to face or f2f or f2f or face to face

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] رو در رو

معنی یا پیشنهاد شما