face or centered lattice

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] شبکه سطوح مرکزدار یک نوع شبکه مرکز دار که در آن هر سلول واحد، یک نقطه شبکه ای در مرکز هر سطح و نیز نقاط حاشیه ای دارد. بدین معنا که 4 نقطه شبکه ای به ازای هر سلول واحد وجود دارد. مترادف: شبکه مرکزدار F.

معنی یا پیشنهاد شما