fabius


فابیوس (سپهدار رومی که با جنگ و گریز و احتراز از جنگ قطعی هانیبال را فرسوده کرد و شکست داد)
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• male first name (latin)

معنی یا پیشنهاد شما