faa


مخفف : (امریکا) اداره ی هواپیمایی دولت فدرال
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. The airport building had been constructed to FAA specifications.
[ترجمه ترگمان]ساختمان فرودگاه به مشخصات FAA ساخته شده است
[ترجمه گوگل]ساختمان فرودگاه به مشخصات FAA ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. FAA officials see no cause for alarm in safety procedures.
[ترجمه ترگمان]مقامات اداره هوانوردی فدرال هیچ دلیلی برای هشدار در روند امنیت نمی بینند
[ترجمه گوگل]مقامات FAA هیچ دلیلی برای زنگ خطر در مراحل ایمنی ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Must hold CAAC cert 、 convert FAA cert 、 JAA cert, valid category II health certificate.
[ترجمه ترگمان]باید گواهی سلامت اف آ اف، گواهی سلامت اف آ اف، گواهی سلامت رده دوم را به او تبدیل کنید
[ترجمه گوگل]باید گواهینامه CAAC را نگهدارید، FAA cert، JAA cert را، گواهینامه بهداشتی معتبر کلاس II را نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Complete Graph Algorithm(CGA) is used to present FAA because to perform the whole EMC analysis in EIS, which no more than 5 radios, CGA is faster than enumerative method.
[ترجمه ترگمان]الگوریتم گراف کامل (CGA)به منظور اجرای تمام آنالیز EMC در EIS استفاده می شود، که بیشتر از ۵ رادیو نیست، CGA سریع تر از روش enumerative است
[ترجمه گوگل]الگوریتم الگوریتم کامل (CGA) برای ارائه FAA به کار می رود زیرا تمام تحلیل های EMC را در EIS انجام می دهد، که نه بیش از 5 رادیو، CGA سریع تر از روش شمارنده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. SDS-PAGE was used to analyze proteolysis of dry-salted duck samples of different processing phases and the free-amino acid(FAA) were tested as well.
[ترجمه ترگمان]از صفحه SDS - PAGE به منظور تجزیه و تحلیل نمونه های آب شور خشک فازه ای مختلف فرآوری استفاده شد و همچنین اسید آمینه آزاد (اف آ آ)نیز مورد آزمایش قرار گرفت
[ترجمه گوگل]SDS-PAGE برای تجزیه و تحلیل پروتئولیز نمونه های اردک خشک شده از مراحل مختلف پردازش مورد استفاده قرار گرفت و آزمایشی آزاد اسید (FAA) نیز مورد آزمایش قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The FAA said the rule change -- a temporary one -- was made for safety reasons.
[ترجمه ترگمان]اداره هوانوردی فدرال اعلام کرد که تغییر قانون - - یک راه حل موقت - - به دلایل امنیتی ساخته شده است
[ترجمه گوگل]FAA گفت که تغییر قانون - یک موقت - به دلایل ایمنی ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. On top of that, the FAA wants your approval to suspend all air traffic.
[ترجمه ترگمان]در بالای آن، اداره هوانوردی فدرال می خواهد که تصویب شما تمام ترافیک هوایی را به حالت تعلیق درآورد
[ترجمه گوگل]در بالا، FAA می خواهد تایید شما را برای تمام ترافیک هوایی متوقف کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The FAA says its replacement notice covers A 330 and A 340 model jets.
[ترجمه ترگمان]اداره هوانوردی فدرال می گوید که اخطار جایگزین آن ۳۳۰ و ۳۴۰ جت مدل است
[ترجمه گوگل]FAA می گوید اعلامیه جایگزینی آن شامل هواپیماهای مدل A 330 و A 340 می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. If the FAA knew about this, they'd have both our asses.
[ترجمه ترگمان]اگه سازمان هواپیمایی از این موضوع خبر داشته باشه هر دوشون کون ما رو دارن
[ترجمه گوگل]اگر FAA در مورد این می دانست، آنها هر دو عالمی خواهند داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The plane was headed to Ocean City, N. J., FAA spokesman Jim Peters said. The helicopter had just taken off from a heliport on Manhattan's West side.
[ترجمه ترگمان]هواپیما به سمت آوشن سیتی، ان جی جیم پیترز، سخنگوی اداره هوانوردی فدرال، گفت: بالگرد تازه از a در غرب منهتن گرفته شده بود
[ترجمه گوگل]جیم پترس، سخنگوی فا، گفت که این هواپیما به سوی اقیانوس سیتی هدایت شده است هلی کوپتر فقط از یک هلیکوپتر در سمت غرب منهتن خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. A qualify FAA Maintenance Repairer, the repairer of Aircraft Maintenance, Airlines, the repairer of engine Maintenance.
[ترجمه ترگمان]واجد شرایط نگهداری از اداره هوانوردی، خطوط هوایی تعمیر و نگهداری هواپیما، خطوط هوایی، the موتور و تعمیر و نگهداری موتور
[ترجمه گوگل]واجد شرایط تعمیر و نگهداری FAA، تعمیرکار تعمیر و نگهداری هواپیما، خطوط هوایی، تعمیرکار تعمیر و نگهداری موتور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Forest Asset Accounting ( FAA ) acts an important and special role in the FSO.
[ترجمه ترگمان]مدیریت دارایی جنگل (FAA)نقش مهمی در ایفا می کند
[ترجمه گوگل]حسابداری دارایی های جنگلی (FAA) نقش مهمی و ویژه ای در FSO ایفا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The FAA studied population growth, travel and income trends to determine airports'future needs.
[ترجمه ترگمان]اف آ آ روند رشد جمعیت، سفر و رونده ای درآمد برای تعیین نیازهای آینده فرودگاه ها را مورد مطالعه قرار داد
[ترجمه گوگل]FAA بررسی رشد جمعیت، روند سفر و درآمد برای تعیین نیازهای فرودگاه ها را مورد بررسی قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Basic knowledge of CAAC, FAA and EASA regulatory requirements and standards.
[ترجمه ترگمان]دانش اولیه CAAC، FAA و الزامات قانونی EASA و استانداردها
[ترجمه گوگل]دانش پایه ای از الزامات و استانداردهای قانونی CAAC، FAA و EASA
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The regulations of FAA and Airbus for aircraft seat cushion were introduced in detail.
[ترجمه ترگمان]مقررات اداره هوانوردی فدرال و ایرباس برای کو سن هواپیما با جزئیات معرفی شدند
[ترجمه گوگل]مقررات FAA و ایرباس برای کوسن صندلی هواپیما به طور کامل معرفی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Federal Aviation Administration
موضوع: سازمانی
اداره هوانوردی فدرال به اختصار FAA دایره ای از واحد ترابری و حمل و نقل ایالات متحده آمریکا می باشد که اختیار کنترل و سرپرستی همه امور هوانوردی غیر نظامی در آمریکا را به عهده دارد. اداره هوانوردی فدرال اجازه نامه های ملی پرواز را صادر می کند.

تخصصی

[برق و الکترونیک] Federal Aviation Administration-سازمان هوانوردی فدرال [ اف آ آ ] سازمان تأسیس شده در سال 1958 که اختیار کامل برای وضع مقررات هوانوردی نظامی و غیر نظامی دارد.

به انگلیسی

• u.s. government organization which oversees airline safety and regulates the airline industry
aviation section of the british royal navy in charge of the operation of aircrafts on board its ships

معنی یا پیشنهاد شما