f2 layer

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] لایه ی «اف -2 » لایه ی یونیده ای از منطقه ی « اف» که معمولاً در نیمکره ی شب وجود دارد . در نیمکره ی روز ،« اف-2» لایه ی بالایی از بین دو لایه ی موجود است.

معنی یا پیشنهاد شما