برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

further

/ˈfɝːðər/ /ˈfɜːðə/

معنی: اضافی، دیگر، بیشتر، زائد، جلوتر، بعدی، مجدد، کمک کردن به، ادامه دادن، پیشرفت کردن، جلو بردن، پیش بردن، بعلاوه، دورتر
معانی دیگر: دورتر (مسافت یا زمان)، فراتر، پس تر، بیش (از این)، علاوه بر این، به علاوه، اضافه بر این، همچنین، تحقق بخشیدن، به پیشرفت چیزی کمک کردن، پشتیبانی کردن، صفت تفضیلی: farther) far هم می گویند)، دوتر

بررسی کلمه further

قید ( adverb )
(1) تعریف: a comp. of far.

(2) تعریف: at or to a greater distance or extent; farther.
مشابه: more

- We ran further today than we usually do.
[ترجمه علیرضا خالوحسینی] ما امروز بیشتر از انچه معمولا انجام می دهیم،ادامه دادیم(یا دویدیم)
|
[ترجمه Deli] ما امروز بیشتر (اضافه تر ) از آنچه که معمولا میدویم ، دویدیم .
|
[ترجمه s.k] ما امروز دورتر از اونچه که معمولا میدویدیم دویدیم|
[ترجمه ترگمان] ما امروزه بیش از آنچه که ما معمولا انجام می‌دهیم ادامه می‌دهیم
[ترجمه گوگل] امروز ما بیشتر از آنچه ما معمولا انجام می دهیم، فرار کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ب ...

واژه further در جمله های نمونه

1. further discussion is useless
بحث اضافی بیهوده است.

2. further to our telephone conversations
پیرو مذاکرات تلفنی ما

3. further on (or back)
(در زمان‌های) گذشته‌تر،دورتر

4. further to
(انگلیس) پیرو

5. a further edition of this dictionary
ویرایش دیگر این فرهنگ

6. a further one thousand tumans
هزار تومان دیگر

7. he further refined his poetic style
سبک شعری خود را ناب‌تر کرد.

8. upon further reflection i decided not to buy the house
پس از تفکر بیشتر تصمیم گرفتم خانه را نخرم.

9. a further (or closer) acquaintance
پس از آشنایی بیشتر (شخص یا چیز)

10. until further notice
تا اطلاع ثانوی

11. without further ado
بدون درد سر بیشتر،بدون بگو مگوی دیگر

12. his explanations further clouded the issue
توضیحات او قضیه را مبهم‌تر کرد.

13. they were further impeded in their work by financial difficulties
اشکالات مالی هم ...

مترادف further

اضافی (صفت)
extra , additional , further , supplementary , supernumerary , plus , intercalary
دیگر (صفت)
next , further , other , another , alternative
بیشتر (صفت)
further , major , better
زائد (صفت)
useless , extra , redundant , surplus , further , intercalary , waste , superfluous , unneeded , supererogatory
جلوتر (صفت)
previous , further , farther
بعدی (صفت)
subsequent , further , future , puisne , ulterior , latter , latest
مجدد (صفت)
further , second , renewed
کمک کردن به (فعل)
further
ادامه دادن (فعل)
further , run , bring on , keep , maintain , continue , hang on , carry on , extend , hold over , run on
پیشرفت کردن (فعل)
progress , improve , further , march , go forward , buck up , prosper , thrive
جلو بردن (فعل)
feed , advance , boost , further
پیش بردن (فعل)
encourage , advance , carry out , further , expedite , hustle
بعلاوه (قید)
far , further , plus , farther , again , also , too , likewise , as well as , in addition , besides , moreover , furthermore , aside from , more , therewith , supra , thereto , withal
دورتر (قید)
beyond , further

معنی عبارات مرتبط با further به فارسی

پایین تر
(در زمان های) گذشته تر، دورتر
(انگلیس) پیرو، درپی، درتعقیب
بالاتر

معنی further در دیکشنری تخصصی

further
[ریاضیات] به علاوه، از این گذشته، وانگهی، با تفضیل بیشتر، بعدی، به علاوه، بیشتر، دیگر، مطالب بیشتر، بالاخره

معنی کلمه further به انگلیسی

further
• advance, encourage, promote, assist
• farther, more distant; additional
• to a greater distance; more; in addition
• further is a comparative of far.
• further means to a greater degree or extent.
• if someone or something goes further or takes something further, they progress to a more advanced or detailed stage.
• a further thing or amount is an additional one.
• further to is used in business letters to indicate that you are referring to a previous letter or conversation; a formal expression.
• further means a greater distance than before or than something else.
• if you further something, you help it to progress or to be successful.
further discussion
• additional deliberation; additional examination of a complex legal issue by the supreme court
further education
• further education is education received at a college after leaving school, but not at a university or polytechnic.
further fetched
• improbable, unlikely; over and above far-fetched
further hearing
• additional examination of a legal case performed by a supreme court panel to which more judges have been added
further information
• additional details, more facts or data
further peace
• promote peace
further to
• following on; subsequent to
further to our letter
• in addition to what was written in our letter, following our letter
no further
• up to this point, that's it, enough, stop it, that's the limit

further را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

zm
آینده
پریسا
دورتر
هانا
به علاوه
آرمان
بیشتر
بهمن
متعاقبا
سید علی شجاعی
با این حال
محمدحسین کوزه گران
در آینده کاری را ادامه دادن
احمد فریدنیا
بعدها
Hana
دورتر
میلاد علی پور
همچنین، علاوه بر آن، از آن گذشته
محدثه فرومدی
آتی، باز هم، نیز
chemist
Further(bu not farther) can also mean 'more' or 'additional'
Anzanpour
بعدها
mohamadda333
دور تر
پیشرفت کردن
فراتر
احسان
افزون بر این
افزون بر آن
Dark Light
معنی بیشتر میده مثلا :
🐝Add further emphasis
🐝Before i say anything further i want to let everyone know that at the moment i don't make a dime off of social media so you don't have to worry about me uploading this video for some sort of monetary gain or whatever
🐝 Daily brief : 1052 further deaths, 12364 new cases
Anis
پیشرفت کردن
Promote
I've decided to further my job by taking a computer course
الهام شجاعی
در صورتیکه فعل باشد به معنی ارتقا دادن است
Longman: to help something progress or be successful
Haya
بیشتر
دورتر
مریم
تحقق بخش
ヴァヒド
به سمت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی further

کلمه : further
املای فارسی : فورتهر
اشتباه تایپی : بعقفاثق
عکس further : در گوگل

آیا معنی further مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )