برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1400 100 1

fully

/ˈfʊli/ /ˈfʊli/

معنی: تماما، کاملا
معانی دیگر: لااقل، دست کم (رجوع شود به: full)، به طور کامل، کلا، درست، تمام و کمال، به وفور، به فراوانی، سیر

بررسی کلمه fully

قید ( adverb )
(1) تعریف: thoroughly or completely; totally.
متضاد: barely, partially, partly
مشابه: amply, backward and forward, clean, deadly, in full, plumb, to the full, wide

- fully satisfied
[ترجمه ترگمان] کاملا راضی بود
[ترجمه گوگل] کاملا راضی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- fully booked with reservations
[ترجمه ترگمان] کاملا رزرو شده با رزرو
[ترجمه گوگل] به طور کامل با رزرو رزرو می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: at least.
متضاد: nearly

- fully an hour ahead of time
[ترجمه ترگمان] درست یک ساعت جلوتر از زمان
[ترجمه گوگل] به طور کامل یک ساعت پیش از زمان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه fully در جمله های نمونه

1. fully two hours later
درست دو ساعت بعد

2. a fully authorized representative
نماینده‌ی تام‌الاختیار

3. i was fully recompensed for the damage done to my shop
در ازای خسارات وارده به مغازه‌ام غرامت کامل به من پرداخته شد.

4. our fleet is fully operational
ناوگان ما کاملا آماده‌ی عملیات است.

5. this book is fully referenced
این کتاب دارای پس‌گشت نامه‌ی کامل است.

6. you who are fully despairing, turn to love
ای‌که مایوس از همه از سویی به‌سوی عشق روکن

7. booked up (or fully booked)
(رستوران و هتل و هواپیما و غیره) پر

8. we intend to cooperate fully with the police
ما در نظر داریم با شهربانی کاملا تشریک مساعی بکنیم.

9. we must try to fully utilize the talents of each student
بایدبکوشیم تا استعدادهای هر دانش آموز را کاملا به کار بگیریم

10. the compartments of this submarine are fully pressurized
فشار اتاقک‌های این زیردریایی کاملا تنظیم شده است.

11. all of the hotels in town were fully booked up
همه‌ی هتل‌های شهر کاملا پر بود.

12. in some countries, women are still not fully em ...

مترادف fully

تماما (قید)
well , altogether , all , quite , wholly , fully , throughout , in toto , stark , teetotally , hand-and-foot
کاملا (قید)
outright , exactly , altogether , quite , smack , whole-hog , wholly , fully , entirely , totally , thru , in toto , teetotally , hand-and-foot , utterly , scot and lot , soundly , throughly

معنی عبارات مرتبط با fully به فارسی

دارای اختیارات تام
که حقوق خودراتمام میگیرد

معنی کلمه fully به انگلیسی

fully
• totally, completely, entirely, wholly
• fully means to the greatest degree or extent possible.
• you use fully to indicate that a process is completely finished, and that no details have been omitted or forgotten.
fully acquit
• declare not guilty
fully booked
• completely full or reserved, fully scheduled with engagements
fully competent
• completely capable (to perform a task, etc.)
fully fledged
• fully-fledged means having completely developed into the type of thing or person mentioned.
fully grown
• fully-grown means the same as full-grown.
fully occupied
• completely full or taken; totally absorbed, totally engaged
fully operational
• in complete working condition, functional
fully resume duties
• recommence to function fully, return to full time duty
fully stretched
• overextended
fully understood him
• completely understand him

fully را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عادل سوپک - دشتیاری - بنو
سیر ، تماما ، کاملا
Sh
یعنی به اندازه کافی رشد کرده مثلا من که ۳۲ سالمه دیگه رشد نمیکنم به اندازه کافی رشد کردم ولی پسر که ۹ سالشه هنوز رشدش کامل نشده
میلاد علی پور
من حیث المجموع، از هر نظر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fully
کلمه : fully
املای فارسی : فولی
اشتباه تایپی : بعممغ
عکس fully : در گوگل

آیا معنی fully مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )