برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

full size

بررسی کلمه full size

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of the standard size, rather than smaller.

- She is tall enough to ride a full-size bicycle.
[ترجمه ترگمان] او آنقدر بلند است که بتواند با یک دوچرخه کامل دوچرخه‌سواری کند
[ترجمه گوگل] او به اندازه کافی بلند است تا دوچرخه کامل را بگذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: of a bed, measuring 54 by 75 inches.

واژه full size در جمله های نمونه

1. The Safety Centre features full size mock-ups of nearly every danger a child could face including house fires and high speed trains.
[ترجمه ترگمان]مرکز ایمنی تقریبا هر خطری را که ممکن است کودک بتواند از آن عبور کند، از جمله آتش خانه و قطارهای پرسرعت نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]مرکز ایمنی ویژگی های مدل های کامل در تقریبا هر خطری که کودک می تواند از جمله آتش سوزی خانه و قطارهای با سرعت بالا داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The component layout and full size copper foil master pattern is shown in Fig
[ترجمه ترگمان]طرح اجزا و الگوی اصلی فویل مس در شکل ۲ نشان‌داده شده‌است
[ترجمه گوگل]طرح جزء و الگوی اصلی فولاد فویل مس در شکل نشان داده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This is in the form of a full size reproduction of a medieval village, placed in extensive parkland.
[ترجمه ترگمان]این به شکل یک تولید مثل کامل از یک روستای قرون‌وسطایی است که در parkland گسترده قرار داده می‌شود
[ترجمه گوگل]این در قالب تولید مثل یک روستای قرون وسطایی است که در پارکینگ گسترده قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This was app ...

معنی کلمه full size به انگلیسی

full size
• full-size or full-sized things have finished growing and will not become any larger.
• you can also use full-size to describe things that are the same size as the thing they represent.
at full size
• at actual size, when fully grown, at full length

full size را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

akamrahimi50@gmail.com
اندازه استاندارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی full size مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )