برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

from cover to cover


ازاغازتاانجام کتاب

واژه from cover to cover در جمله های نمونه

1. I read the magazine from cover to cover .
[ترجمه ترگمان]مجله رو از روی جلد مجله خوندم
[ترجمه گوگل]من این مجله را از پوشش برای پوشش می خوانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I used to read every issue from cover to cover.
[ترجمه ترگمان]من عادت داشتم که هر موضوعی را از پوشش تا پوشش بخوانم
[ترجمه گوگل]من خواندن هر موضوع از پوشش را پوشش دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He read the book from cover to cover.
[ترجمه ترگمان]او کتاب را از روی جلد به جلد خواند
[ترجمه گوگل]او کتاب را از پوشش به عنوان خوانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He always reads the paper from cover to cover .
[ترجمه ترگمان]او همیشه روزنامه را از روی جلد به جلد می‌خواند
[ترجمه گوگل]او همیشه مقاله را از پوشش برای پوشش می خواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

from cover to cover را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مصطفیMostafa110ali@gmail.com
از اول تا آخر کتاب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی from cover to cover

کلمه : from cover to cover
املای فارسی : فروم کاور تو
اشتباه تایپی : بقخئ زخرثق فخ زخرثق
عکس from cover to cover : در گوگل

آیا معنی from cover to cover مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )