برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

from among


ازمیان

واژه from among در جمله های نمونه

1. The two girls suddenly emerged from among the trees. Both seemed to be calm and unhurt.
[ترجمه ترگمان]ناگهان دو دختر از میان درختان بیرون آمدند هر دو به نظر آرام و بی آسیبی رسیدند
[ترجمه گوگل]دو دختر ناگهان از میان درختان ظاهر شد هر دو به نظر می رسید آرام و بی دردسر بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They wanted to choose a leader from among their own number .
[ترجمه ترگمان]آن‌ها می‌خواستند یک رهبر را از میان تعداد خودشان انتخاب کنند
[ترجمه گوگل]آنها می خواستند یک رهبر را از میان تعداد خود انتخاب کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Representatives were chosen by the students from among themselves.
[ترجمه ترگمان]نمایندگان از بین خودشان انتخاب شدند
[ترجمه گوگل]نمایندگان توسط دانشجویان از میان خود انتخاب شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I picked out Valerie's voice from among the general conversation.
[ترجمه ترگمان]صدای والری را از میان گفتگوی همگانی بلند کردم
[ترجمه گوگل]صدای والری را از میان مکالمه ...

معنی کلمه from among به انگلیسی

from among
• from, from within

from among را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی from among

کلمه : from among
املای فارسی : فروم امنگ
اشتباه تایپی : بقخئ شئخدل
عکس from among : در گوگل

آیا معنی from among مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )