برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1625 100 1
شبکه مترجمین ایران

fought

/fɔːt/ /fɔːt/

زمان گذشته و اسم مفعول: fight، زمان ماضی واسم مفعول فعل fight

بررسی کلمه fought

( verb )
• : تعریف: past tense and past participle of fight.

واژه fought در جمله های نمونه

1. he fought against pagans
او با کافران جنگید.

2. he fought his way to the presidency
او با تلاش مداوم به ریاست جمهوری رسید.

3. he fought in two elections
او در دو انتخابات مبارزه کرد.

4. he fought with an officer one grade his junior
او با افسری که یک درجه (از او) پایین‌تر بود دعوا کرد.

5. she fought fiercely for her honor and life
او بشدت از ناموس و جان خود دفاع کرد.

6. they fought bravely and harvested everlasting fame
آنان با دلیری جنگیدند و شهرت جاودانی به دست آوردند.

7. they fought only for booty and loot
آنها فقط به‌خاطر غارت و چپاول می‌جنگیدند.

8. they fought over their father's legacy
سر ارث پدرشان با هم جنگشان شد.

9. they fought together in the war
طی جنگ در کنار همدیگر جنگیدند.

10. we fought off repeated enemy attack
ما آفندهای مکرر دشمن را پس زدیم.

11. both boxers fought well
هر دو مشت‌باز خوب جنگیدند.

12. her parents fought constantly
پدر و مادرش دایما با هم مشاجره می کردند.

...

معنی کلمه fought به انگلیسی

fought
• fought is the past tense and past participle of fight.
fought against
• made war against, struggled with, wrestled with
fought against him
• warred against him, violently opposed him, battled him
fought back
• resisted, stood firm, struck back, retaliated
fought desperately
• fought fiercely and recklessly
fought for
• struggled in the name of a cause
fought for a lost cause
• chased after windmills
fought for his life
• defended his life, struggled for survival, struggled to save himself
fought for survival
• fought for his life, struggled to remain alive
fought his wars for him
• fought his battles for him, overly defended and protected him
fought tooth and nail
• fought fiercely, fought with all his might

fought را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Romina
زمان گذشته فعلfight

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fought

کلمه : fought
املای فارسی : فوقت
اشتباه تایپی : بخعلاف
عکس fought : در گوگل

آیا معنی fought مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )