برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1404 100 1

formalism

/ˈfɔːrməˌlɪzəm/ /ˈfɔːməlɪzəm/

معنی: فرمالیته اداری
معانی دیگر: (به ویژه در هنر ـ تاکید روی ظواهر) دیس گرایی، صورت گرایی، رعایت ایین واداب ظاهری یارسمی، ظاهرپرستی دردین

بررسی کلمه formalism

اسم ( noun )
مشتقات: formalistic (adj.), formalistically (adv.), formalist (n.)
• : تعریف: rigorous adherence to or observance of traditional forms, as in religious practice or artistic expression.

واژه formalism در جمله های نمونه

1. The defence of formalism is always that it serves to control an excess of feeling.
[ترجمه مژده] در دفاع از فرمالیسم باید گفت که در خدمت کنترل احساسات بیش از حد است.
|
[ترجمه ترگمان]دفاع از فرمالیسم همیشه این است که برای کنترل بیش از حد احساسات عمل می‌کند
[ترجمه گوگل]دفاع از فرمالیزم همیشه این است که آن را در کنترل بیش از حد احساس می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Mathematical truth is something that goes beyond mere formalism.
[ترجمه ترگمان]حقیقت ریاضی چیزی است که فراتر از فرمول‌بندی صرف است
[ترجمه گوگل]حقیقت ریاضی چیزی فراتر از فرمالیته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It can be argued that formalism is fundamentally irreconcilable with other readings-especially, in this instance, psychoanalytical readings.
[ترجمه ترگمان]می توان استدلال کرد که فرمالیسم به طور بنیادی با دیگر خوانش ها منافات دارد - به خصوص در این مورد، psychoanalytical خوانش را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]می توان استدلال کرد که فرمالیتم اساسا ...

مترادف formalism

فرمالیته اداری (اسم)
formality , formalism , officialism , precisianism , red tape

معنی formalism در دیکشنری تخصصی

[سینما] شکل پرستی - شکل گرایی - شکل نگری
[ریاضیات] صورت گرایی، دیس گرایی، اساس صوری، اصالت صورتس، اصالت شکل

معنی کلمه formalism به انگلیسی

formalism
• formality; adherence to tradition; emphasis on outward forms and customs
• formalism is a style, especially in art, in which great attention is paid to the outward form or appearance of things rather than to their inner reality or meaning.

formalism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
صوری نما (نشان دهنده نمایش صوری)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی formalism
کلمه : formalism
املای فارسی : فرمالیسم
اشتباه تایپی : بخقئشمهسئ
عکس formalism : در گوگل

آیا معنی formalism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )