برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

forefront

/ˈfɔːrˌfrənt/ /ˈfɔːfrʌnt/

معنی: جلو، صف جلو، جلودار
معانی دیگر: خط مقدم، جلوتر از همه، طلایه

بررسی کلمه forefront

اسم ( noun )
(1) تعریف: the foremost position or portion.
مشابه: front, top

(2) تعریف: the most advanced or prominent position.
متضاد: rear
مشابه: front, lead, top

- in the forefront of her profession
[ترجمه ترگمان] در خط مقدم حرفه او
[ترجمه گوگل] در خط مقدم حرفه او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه forefront در جمله های نمونه

1. our company is in the forefront of space technology
شرکت ما از نظر فنون فضایی در صدر قرار دارد.

2. Education remains at the forefront of the state's planning.
[ترجمه ترگمان]تحصیل در خط مقدم برنامه‌ریزی کشور باقی می‌ماند
[ترجمه گوگل]آموزش در خط مقدم برنامه ریزی دولت باقی می ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They have been at the forefront of the campaign for political change.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در خط مقدم کمپین تغییرات سیاسی بوده‌اند
[ترجمه گوگل]آنها در خط مقدم کمپین برای تغییر سیاسی بوده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was at the forefront of the pro-democracy campaign in the country.
[ترجمه ترگمان]او در صف مقدم کمپین طرفدار دموکراسی در کشور بود
[ترجمه گوگل]او در پیشروی مبارزات طرفدار دموکراسی در کشور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The company has always been at the forefront of science and technology.
[ترجمه ترگمان]این شرکت ه ...

مترادف forefront

جلو (اسم)
front , forefront , forepart , foreside
صف جلو (اسم)
forefront
جلودار (صفت)
front , forefront , forehand

معنی کلمه forefront به انگلیسی

forefront
• foremost part; most important part
• someone or something that is in the forefront or at the forefront of an activity is important in its development.

forefront را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
طلايه‌دار، بيرق‌دار، علمدار
Mh Godarzi
پیشتاز
sani
در راس - در صدر-
رهگذر
سرلوحه
عاطفه موسوی
راس. صدر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی forefront

کلمه : forefront
املای فارسی : فرفرنت
اشتباه تایپی : بخقثبقخدف
عکس forefront : در گوگل

آیا معنی forefront مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )