برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1431 100 1

for sure

/fɔr ʃʊr/ /fɔr ʃʊr/

همانا، حتما، بی گمان، قطعا

واژه for sure در جمله های نمونه

1. We cannot say for sure what will happen.
[ترجمه ترگمان]ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که چه اتفاقی خواهد افتاد
[ترجمه گوگل]ما نمی توانیم مطمئن بگوییم چه اتفاقی خواهد افتاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I know for sure that I won't be able to go to the party.
[ترجمه ترگمان]مطمئن هستم که نمی‌توانم به مهمانی بروم
[ترجمه گوگل]من مطمئن هستم که نمی توانم به حزب بروم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She's prone to exaggerate, that's for sure.
[ترجمه ترگمان]اون داره اغراق می‌کنه، به خاطر این که مطمئنم
[ترجمه گوگل]او مستعد اغراق است، این برای اطمینان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. One thing's for sure, we'll never be able to move this furniture on our own.
[ترجمه ترگمان]یک چیز برای اطمینان، ما هرگز قادر نخواهیم بود که این اسباب و اثاثیه را خودمان به کار ببریم
[ترجمه گوگل]یک چیز برای اطمینان، ما هرگز نمی توانیم این مبلمان را به خودمان منتقل کنیم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه for sure به انگلیسی

for sure
• without a doubt, definitely; certainly

for sure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسول
حتما-بدون شک
میلاد علی پور
به قطعیت، قطعِ به یقین، واقعا
سهیلا مهرزاد ثمرین
یقینا"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی for sure
کلمه : for sure
املای فارسی : فور سوره
اشتباه تایپی : بخق سعقث
عکس for sure : در گوگل

آیا معنی for sure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )