برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

for profit

for profit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدزرین جویی
انتفاعی
ملیکا
انتفاعی
Ali
انتفاعی (صفت)
شیما
انتفاعی
محمد کمالی
for-profit :سود محور ( تاسیس برای کسب منفعت ) - انتفاعی
non-profit : سود نامحور ( تاسیس برای هدفی غیر از منفعت ) = غیر انتفاعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی for profit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )