برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1438 100 1

foe

/ˈfoʊ/ /fəʊ/

معنی: دشمن، مخالف، حریف، خصم، عدو، ضد
معانی دیگر: معاند، منافی، مضر

بررسی کلمه foe

اسم ( noun )
(1) تعریف: one who wishes ill on another; personal enemy.
مترادف: antagonist, enemy
متضاد: friend
مشابه: adversary, archenemy, assailant

- Now that his old foe was being released from prison, he had begun to be fearful.
[ترجمه ترگمان] اکنون که دشمن دیرینه او از زندان آزاد شده بود، به وحشت افتاده بود
[ترجمه گوگل] اکنون که دشمن قدیمی او از زندان آزاد شد، او شروع به ترسیدن کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They had a serious falling-out some years ago and have been foes ever since.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها سال‌ها پیش سقوط جدی داشتند و از آن وقت تا حالا دشمنان بوده‌اند
[ترجمه گوگل] چندین سال پیش آنها به شدت سقوط کرده بودند و تا به حال دشمنان بوده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an enemy in armed conflict or war; an opposing army or country.
مترادف: enemy
مشابه: adversary, antagonist, belligerent, combatant, opponent

- They fought bravely against their foe.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها شجاعانه در مقابل خصم خود جنگیدند
[ترجمه گوگل] آنها ...

واژه foe در جمله های نمونه

1. a redoubtable foe
دشمن مهیب

2. a stout foe of liberalism
دشمن سرسخت لیبرالیسم

3. friend and foe
دوست و دشمن

4. to measure one's foe
دشمن خود رابرآورد کردن

5. to imprecate disaster upon one's foe
(از خدا) برای دشمن خود طلب بدبختی و فلاکت کردن

6. One foe is too many; and a hundred friends too few.
[ترجمه Mohammad Mahdi Saberi.] یک دشمن زیاد و صد دوست کم است.
|
[ترجمه ترگمان]دشمن خیلی زیاد است و صد دوست هم کم است
[ترجمه گوگل]یک دشمن خیلی زیاد است؛ و صد نفر خیلی کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. A courageous foe is better than a cowardly friend.
[ترجمه ترگمان]یک دشمن شجاع بهتر از یک دوست ترسو است
[ترجمه گوگل]دشمن شجاع بهتر از یک دوست بدبخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف foe

دشمن (اسم)
adversary , enemy , hostile , foe , antagonist , foeman
مخالف (اسم)
alien , dissident , nonconformist , opponent , adversary , foe , antagonist , anti , dissenter , dissentient , opposer
حریف (اسم)
opponent , match , adversary , foe , rival , competitor
خصم (اسم)
opponent , adversary , enemy , foe , antagonist , foeman
عدو (اسم)
opponent , adversary , enemy , hostile , foe , antagonist , oppositionist , assailant , contestant , gutfighter
ضد (اسم)
opponent , adversary , hostile , foe , antagonist , opposite , contrast

معنی کلمه foe به انگلیسی

foe
• enemy, adversary; opponent, rival
• your foe is your enemy; an old-fashioned word.
identification friend or foe
• iff, (in airplanes) electronic device that transmits a 4-digit identification code to the scanning surface radar in order to identify itself as "friendly" aircraft
identification of friend and foe
• distinguishing between military weapons belonging to one's own army and those belonging to the enemy
know a friend from a foe
• distinguish between an ally and an enemy

foe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان
رقیب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی foe
کلمه : foe
املای فارسی : ف
اشتباه تایپی : بخث
عکس foe : در گوگل

آیا معنی foe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )