برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1464 100 1

flirtatious

/flərˈteɪʃəs/ /flɜːˈteɪʃəs/

معنی: اهل لاس زنی
معانی دیگر: لاسی، لوند، عشوه گر (flirty هم می گویند)

بررسی کلمه flirtatious

صفت ( adjective )
مشتقات: flirtatiously (adv.), flirtatiousness (n.)
(1) تعریف: inclined to flirt.
مشابه: gallant

- She attracts men because she is very flirtatious, but some women find her objectionable.
[ترجمه ترگمان] او مردها را به این دلیل جذب می‌کند، چون خیلی عشوه‌گر است، اما بعضی از زن‌ها او را ناراحت می‌کنند
[ترجمه گوگل] او مردان را جذب می کند، زیرا او بسیار زننده است، اما بعضی از زنان او را ناراحت می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: involved in or inviting flirting.
مشابه: gallant

- a flirtatious wink
[ترجمه ترگمان] یک چشمکی به هم زد
[ترجمه گوگل] چشمک زننده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه flirtatious در جمله های نمونه

1. an attractive, flirtatious woman
زن جذاب و پرکرشمه

2. She gave him a flirtatious smile.
[ترجمه ترگمان]لبخند زنان به او لبخند زد
[ترجمه گوگل]او به او لبخند دلهره آور داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He was dashing, self-confident and flirtatious.
[ترجمه ترگمان]اون خوش‌تیپ بود، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس و لاس زدن
[ترجمه گوگل]او خجالتی، اعتماد به نفس و مسخره بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her flirtatious manners are intended to attract.
[ترجمه ترگمان]رفتار flirtatious برای جذب شدن در نظر گرفته می‌شود
[ترجمه گوگل]به نظر می رسد که رفتارهای پرخاشگرانه او جذب شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He remembered Lisette's flushed, flirtatious look and the way she had taken his hand and placed it on her body.
[ترجمه ترگمان]به خاطر آورد که این خانم برافروخته و سر و وضعش طوری است که دستش را گرفته و روی بدن او قرار داده بود
...

مترادف flirtatious

اهل لاس زنی (صفت)
flirtatious

معنی کلمه flirtatious به انگلیسی

flirtatious
• tending to flirt, flirty, amorous; pertaining to flirtation
• if someone is flirting, you can say they are being flirtatious.

flirtatious را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

narges
مورد توجه، مورد تحسین،

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی flirtatious
کلمه : flirtatious
املای فارسی : فلیرتتیوس
اشتباه تایپی : بمهقفشفهخعس
عکس flirtatious : در گوگل

آیا معنی flirtatious مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران