برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

fill away

/ˈfɪləˈweɪ/ /fɪləˈweɪ/

بادبان برافراشتن، بادبان اراستن

واژه fill away در جمله های نمونه

1. Then a wind arose, and the little sailing boat filled away.
[ترجمه ترگمان]سپس بادی به راه افتاد و قایق بادبانی کوچک از آن دور شد
[ترجمه گوگل]سپس باد بوجود آمد و قایق بادبانی کوچک پر شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Then wind arose, and the little sailing boat filled away.
[ترجمه ترگمان]سپس بادی به راه افتاد و قایق بادبانی کوچک از آن دور شد
[ترجمه گوگل]سپس باد بوجود آمد و قایق بادبانی کوچک پر شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The fleet began to fill away on a northerly course.
[ترجمه ترگمان]نیروی دریایی شروع به سیر کردن آن‌ها در مسیر شمال کرد
[ترجمه گوگل]ناوگان شروع به پر کردن در یک دوره شمال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Clerk: Good. I be to fill away the exalter memo to you here.
[ترجمه ترگمان] خوبه من باید این یادداشت را پر کنم و شما را به اینجا برسانم
[ترجمه گوگل]کارمند: خوب من باید یادداشت عجیب و غریب را برای شما در اینجا پر کنم
[ترجمه شما] ...

fill away را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fill away

کلمه : fill away
املای فارسی : فیل آاوای
اشتباه تایپی : بهمم شصشغ
عکس fill away : در گوگل

آیا معنی fill away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )