برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1652 100 1
شبکه مترجمین ایران

fief

/ˈfiːf/ /fiːf/

معنی: ملک، تیول
معانی دیگر: (در فئودالیسم) زمین قابل ارث گذاری که در مقابل خدمت به ارباب در اختیار کشاورز قرار داده می شد

بررسی کلمه fief

اسم ( noun )
• : تعریف: a landholding granted by a lord to a vassal in a feudal system.

واژه fief در جمله های نمونه

1. The kingdom of Sicily became a fief of the Roman Church during the minority of Frederick.
[ترجمه ترگمان]پادشاهی سیسیل یکی از تیول کلیسای رم به شمار می‌رفت
[ترجمه گوگل]پادشاهی سیسیل در زمان اقلیت فردریک به عنوان سرپرست کلیسای رومی تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The environment has hitherto been a fief of the interior ministry.
[ترجمه ترگمان]تاکنون این محیط جزو تیول وزارت کشور بوده‌است
[ترجمه گوگل]محیط زیست تا به حال یک رشته وزارت کشور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Other towns, like Nicu's fief, Sibiu, have similar though smaller museums.
[ترجمه ترگمان]دیگر شهرها، مانند تیول Nicu، Sibiu، شبیه موزه‌های کوچک هستند
[ترجمه گوگل]شهرهای دیگر، مانند نیکو، Sibiu، دارای موزه های مشابه کوچکتر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The heir on taking up his ancestors fief had to pay a relief.
[ترجمه ترگمان]وارث تاج و تخت اجدادش را مجبور کرده بود که به راحتی تاوان این کار را بدهد
[ترجمه گوگل]وارث در حال گرفتن اجداد خود را مجبور ...

مترادف fief

ملک (اسم)
dominion , domain , estate , territory , hacienda , realty , fief
تیول (اسم)
vassalage , feudality , fief

معنی کلمه fief به انگلیسی

fief
• fee, feudal estate, land held on condition of service and loyalty to the feudal lord who granted it
• in former times, a fief was a piece of land given to someone by their lord. in return, the person who was given the land had to provide particular services to the lord.
• see also fiefdom.

fief را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
تیول یا انعام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی fief

کلمه : fief
املای فارسی : فیف
اشتباه تایپی : بهثب
عکس fief : در گوگل

آیا معنی fief مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )