برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

fertilizer

/ˈfɜːrtəˌlaɪzər/ /ˈfɜːtəlaɪzə/

معنی: کود، ابستن کننده
معانی دیگر: (شخص یا دستگاه) کود دهنده، کود افشان

بررسی کلمه fertilizer

اسم ( noun )
(1) تعریف: an organic or inorganic substance added to soil to improve plant production or growth.
مشابه: manure

(2) تعریف: something or someone that acts as a fertilizing agent.

واژه fertilizer در جمله های نمونه

1. a fertilizer spreader
کودگستر

2. animal fertilizer
کود حیوانی

3. chemical fertilizer
کود شیمیایی

4. the fertilizer should be well dug in
کود باید خوب (با خاک) آمیخته شود.

5. to enrich a soil with fertilizer
خاک را با کود تقویت کردن

6. Add fertilizer to enrich the soil.
[ترجمه ترگمان]کود را برای غنی‌سازی خاک اضافه کنید
[ترجمه گوگل]اضافه کردن کود برای غنی سازی خاک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Get some more fertilizer for the garden.
[ترجمه ترگمان]یه مقدار دیگه کود برای باغ بیار
[ترجمه گوگل]برخی از کود برای باغ دیگر را دریافت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Fertilizer helps to enrich the soil.
[ترجمه ترگمان]کود به غنی‌سازی خاک کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]کود برای غنی سازی خاک کمک می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف fertilizer

کود (اسم)
muck , dung , fertilizer
ابستن کننده (اسم)
fertilizer

معنی fertilizer در دیکشنری تخصصی

fertilizer
[شیمی] کود شیمیایی
[خاک شناسی] کود
[آب و خاک] کود
[خاک شناسی] کوداسیدزا
[خاک شناسی] ترکیب کود
[خاک شناسی] کودمختلط
[خاک شناسی] کوداختلاطی توده ای
[خاک شناسی] کودکامل
[خاک شناسی] کودمرکب
[خاک شناسی] کودکندرها
[خاک شناسی] کودکندرها
[خاک شناسی] تثبیت کود
[خاک شناسی] کودسیال
[خاک شناسی] کود فله ای
[آب و خاک] کود شیمیایی
[خاک شناسی] کود مایع
...

معنی کلمه fertilizer به انگلیسی

fertilizer
• person or thing which fertilizes; organic or chemical substance added to soil to enrich it (i.e. manure), fertiliser
• fertilizer is a substance that you spread on the ground to make plants grow more successfully.
fertilizer for agriculture
• substance which is added to soil to increase its productivity
chemical fertilizer
• chemical substance used for aiding and accelerating plant growth
organic fertilizer
• organic manure, fertilizing materials for the improvement of the soil, natural dung from plants and wild-life

fertilizer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
کود طبیعی یا شیمیایی
رضاعلایی
سم
هر گونه کود
رضا کوچکی
کود طبیعی یا شیمیایی
تفاوت:
Fertilizer آمریکن
Fertiliser بریتیش
موسی
fertilizer(noun) = کود(شیمایی،گیاهی،حیوانی و ...)

animal fertilizer = کود حیوانی
liquid fertilizer = کود مایع
organic fertilizer = کود آلی
poultry fertilizer = کود مرغی
chmical fertilizer = کود شیمیایی
nitride fertilizer = کود ازته
banding fertilizer = کودپاشی خطی
nitrogen fertilizer = کود نیتروژن
compound fertilizer = کود تلفیقی
potassium fertilizer = کود شیمیایی پتاسیم دار
phosphate fertilizer = کود شیمیایی فسفات دار
iron nano fertilizer = کود نانو آهن دار
biological fertilizer = کود زیستی

example:
fertilizers are used on crops to increase yields.
از کودها برای افزایش برداشت محصول در محصولات زراعی استفاده می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی fertilizer

کلمه : fertilizer
املای فارسی : فرتیلیزر
اشتباه تایپی : بثقفهمهظثق
عکس fertilizer : در گوگل

آیا معنی fertilizer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )