برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1426 100 1

fertile crescent

واژه fertile crescent در جمله های نمونه

1. Some of the best farmland of the Fertile Crescent is in a narrow strip of land between the Tigris and Euphrates Rivers.
[ترجمه ترگمان]برخی از بهترین زمین‌های کشاورزی هلال حاصلخیز در نوار باریکی از زمین‌های بین دجله و فرات واقع شده‌است
[ترجمه گوگل]برخی از بهترین زمین های کشاورزی هلال بارور در نوار باریک زمین بین رودخانه های تیرس و فرات قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Agriculture has stayed largely organic for most of its 000-year history, from the first Fertile Crescent plots to the plantations of colonial America.
[ترجمه ترگمان]کشاورزی تا حد زیادی به مدت بیش از ۷۰۰۰ سال در طول تاریخ خود باقی مانده‌است، از اولین طرح هلال حاصلخیز به مزارع آمریکا استعمار
[ترجمه گوگل]کشاورزی برای بسیاری از تاریخچه 000 ساله خود، از اولین توطئه های بارور بارانی تا گیاهان استعمار آمریكا، عمدتا آلی بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Farming an environment similar to the agricultural lands of the Fertile Crescent in the Middle East, the ancient Indus peoples herded cattle and cultivated wheat, barley, legumes and sesame.
[ترجمه ترگمان]در کشاورزی، کشاورزی شبیه به زمین‌های کشاورزی هلال حاصلخیز در خاور میانه، مردمان باستانی سند گله را گله کردند و گندم، جو، سبزی و کنجد را پرورش دادند
[ترجمه گوگل]کشاورزی یک محیط ش ...

معنی کلمه fertile crescent به انگلیسی

fertile crescent
• crescent-shaped agricultural region in the middle east stretching from the mediterranean sea through the tigris-euphrates valley to the persian gulf

fertile crescent را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عبدالمجید حیدری
هلال حاصلخیز
سعید
بین النهرین
Figure
Is crescent shaped land with a unique rich soil . wich often called the cradle of civilization. It stretches from Nile in Egypt to the Tigris and Euphrates rivers in modern Iraq. It also encompasses several other countries, including Lebanon, Jordan and Syria.
Mesopotamia(بین النهرین) is part of fertile crescent

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی fertile crescent مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )