برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

feel pressure

feel pressure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Pendar-btw
روی فشار بودن
Merinet
روی فشار بودن
🐾 مهدی صباغ
تحت فشار بودن
استرس داشتن
باری بر روی دوش احساس کردن
Have coercion
🐾 مهدی صباغ
Feel pressure from someone to do something
(Phrasal verb):
احساس فشار کردن از طرف کسی برای انجام کاری

To be under pressure from someone to do somethig
(phrasal verb) :
تحت فشار بودن از طرف کسی برای انجام کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی feel pressure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )