برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

fearless

/ˈfɪrləs/ /ˈfɪələs/

معنی: بی پروا، خود سر، بی باک، خیره سر، نترس، بی محابا
معانی دیگر: دلیر، نیو

بررسی کلمه fearless

صفت ( adjective )
مشتقات: fearlessly (adv.), fearlessness (n.)
• : تعریف: without fear; undaunted; brave.
مترادف: brave, courageous, doughty, intrepid, lionhearted, undaunted, valiant
متضاد: afraid, fearful, terrified
مشابه: audacious, bold, daring, dauntless, gallant, heroic, plucky, venturesome

- The fearless flight attendant disarmed the hijacker.
[ترجمه ترگمان] مهماندار فرار بی‌باک the را خلع‌سلاح کرد
[ترجمه گوگل] هواپیمای بدون سرنشین، هواپیماربایان را خلع سلاح کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه fearless در جمله های نمونه

1. a fearless man who was bearded two senators
مرد نترسی که با دو سناتور درافتاده بود

2. She was a bold and fearless climber.
[ترجمه ترگمان]او یک کوهنورد بی‌باک و بی‌باک بود
[ترجمه گوگل]او یک کوهنورد جسور و بی سر و ته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Funny, profane and fearless, she has become one of America's biggest television celebrities.
[ترجمه ترگمان]او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین افراد مشهور تلویزیون آمریکا شناخته شده‌است
[ترجمه گوگل]خنده دار، بی پروا و بی تفاوتی، او یکی از بزرگترین افراد مشهور تلویزیونی آمریکا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was fearless in her attacks on public figures.
[ترجمه ترگمان]او در حملات خود به چهره‌های عمومی نترس بود
[ترجمه گوگل]او در حملات خود به شخصیت های عمومی بی اهمیت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's very strong and completely fearless into the bargain.
[ترجمه ترگمان]اون خیلی قوی و کاملا fear ...

مترادف fearless

بی پروا (صفت)
adventurous , reckless , unscrupulous , heady , headlong , audacious , brave , bold , confident , foolhardy , fearless , dashing , rash , heedless , daredevilish , insouciant , hare-brained , inconsiderate , impetuous , incautious , irregardless , unadvised , slapdash , temerarious
خود سر (صفت)
resistant , opinionated , overconfident , wayward , presumptuous , headstrong , intractable , assuming , presuming , willful , intrepid , fearless , froward , untoward , overweening , self-assertive , self-opinionated , self-assured , self-confident
بی باک (صفت)
audacious , brave , bold , intrepid , fearless , dashing , stalwart , brazen , heroic , undaunted , daredevilish , devil-may-care , doughty , venturous , temerarious
خیره سر (صفت)
wayward , obstinate , brave , bold , stubborn , willful , fearless , stupid , featherheaded , fat-brained , self-willed , overbold , self-assured , self-confident
نترس (صفت)
brave , fearless
بی محابا (صفت)
fearless , forthright , free-spoken , slam-bang

معنی کلمه fearless به انگلیسی

fearless
• bold, courageous, unafraid
• a fearless person or animal is not afraid.

fearless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir mahdi
Brave
حدیث ایران
نترس - شجاع
آرش
با شهامت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fearless

کلمه : fearless
املای فارسی : فیرلس
اشتباه تایپی : بثشقمثسس
عکس fearless : در گوگل

آیا معنی fearless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )