برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1434 100 1

favorable

/ˈfeɪvərəbl̩/ /ˈfeɪvərəbl̩/

معنی: مناسب، مساعد، مطلوب
معانی دیگر: موافق، دمساز، همدل، همسو، جور، سازگار، همباز، موافقت آمیز

بررسی کلمه favorable

صفت ( adjective )
مشتقات: favorably (adv.), favorableness (n.)
(1) تعریف: advantageous, convenient, or helpful.
مترادف: advantageous, beneficial, convenient, good, helpful, profitable, propitious, salutary
متضاد: adverse, disadvantageous, hostile, ill, inhospitable, inimical, unfavorable
مشابه: amiable, comfortable, congenial, gainful, grateful, lucrative, opportune, positive, prosperous, rewarding, right, useful, valuable

- The loan has favorable terms.
[ترجمه وحید مریدی] شرایط این وام مطلوب است.
|
[ترجمه ترگمان] این وام شرایط مساعدی دارد
[ترجمه گوگل] این وام شرایط مطلوب دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: approving; positive.
متضاد: negative, unfavorable

- She has a favorable opinion of her boss.
[ترجمه ترگمان] او نظر مساعدی درباره رییسش دارد
[ترجمه گوگل] او نظر منفی رئیسش دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه favorable در جمله های نمونه

1. favorable opinion
نظر مساعد،بینش سازگار

2. a favorable recommendation
توصیه‌ی موافقت‌آمیز

3. a favorable wind
باد موافق (همسو)

4. he cast a favorable vote for the bill
او به لایحه رای موافق داد.

5. the conditions were favorable for progress
شرایط برای پیشرفت مساعد بود.

6. the new play got favorable notices
نمایش جدید مورد استقبال نقدگران قرار گرفت.

7. we are shipwrecked, blow, oh, favorable wind!
کشتی شکستگانیم،ای باد شرطه برخیز!

8. the climate of opinion has become more favorable
جو افکار عمومی مساعدتر شده است.

9. Is he favorable to or against the proposal?
[ترجمه ترگمان]آیا او با این پیشنهاد موافق است یا نه؟
[ترجمه گوگل]آیا او به پیشنهاد یا مخالف است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The response has been overwhelmingly favorable.
[ترجمه ترگمان]واکنش به شدت مطلوب بوده‌است
[ترجمه گوگل]پاسخ ...

مترادف favorable

مناسب (صفت)
appropriate , apt , fit , adequate , proper , suitable , acceptable , convenient , fitting , accommodative , relevant , correspondent , meet , acey-deucy , feat , moderate , adaptable , favorable , propitious , apposite , expedient , reasonable , applicable , applicatory , befitting , opportune , assorted , becoming , condign , idoneous , comformable , consentaneous
مساعد (صفت)
adjutant , favorable , conducive , friendly , propitious , auspicious , fortunate , large-hearted
مطلوب (صفت)
favorite , desirable , favorable , demanded , desired , eligible , needed , sought

معنی favorable در دیکشنری تخصصی

favorable
[آمار] مساعد
[ریاضیات] پیشامد مساعد
[حسابداری] انحراف مساعد
[ریاضیات] نامطلوب

معنی کلمه favorable به انگلیسی

favorable
• positive, approving; likable; helpful, encouraging; promising; desirable (also favourable)
favorable answer
• positive answer, desired response
favorable balance
• positive sales balance
favorable conditions
• advantageous circumstances, suitable situation, auspicious conditions
favorable criticism
• positive criticism, good review, approving survey, helpful feedback
favorable opportunity
• good opportunity
favorable turn
• change for the better, advantageous development, promising change

favorable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
همسو مسلعد
مهشید
جانبدارانه، غیر منصفانه،ارفاق گونه
ah.banaei@hotmail
دلپذیر
گلی افجه
مفید , خوب , سودمند
سعید ترابی
1. مورد پسند
2. مطلوب، مساعد
3. مناسب
روشنک درخشانی
Favorable
Come on
Do not delay the phone call too much. The answer of love is waiting for you with positive excitement
مساعد
میای بیا
تماس تلفن را زیاد به تعویق نندازید پاسخ عشق برای شما با هیجان مثبت منتظر شماست
Figure
بر وفق مراد، مساعد
When things are going well, or in your favor, they’re favorable.
encouraging or approving or pleasing

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی favorable
کلمه : favorable
املای فارسی : فوربل
اشتباه تایپی : بشرخقشذمث
عکس favorable : در گوگل

آیا معنی favorable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )