برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1733 100 1
شبکه مترجمین ایران

far

/fɑːr/ /fɑː/

معنی: دور دست، بعید، خیلی، دور از، بسیار، بعلاوه، زیاد
معانی دیگر: دور، نادسترس، اقصی، به فاصله ی زیاد، آن سو، آن طرف، جای دور، دوراز با off یا out یا away، بمراتب

بررسی کلمه far

قید ( adverb )
حالات: farther, further, farthest, furthest
عبارات: by far, far and wide, far be it from me, in so far as, so far so good
(1) تعریف: at or to a great distance in space or time.
مترادف: afar, long
متضاد: close, near
مشابه: deep, well, wide

- far away from here
[ترجمه آرتان خریدار] دور از مکان حضور
|
[ترجمه ترگمان] دور از اینجا
[ترجمه گوگل] دور از اینجا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- far in the past
[ترجمه ترگمان] در گذشته،
[ترجمه گوگل] در گذشته گذشته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: by or to a great degree or extent.
مترادف: much, quite, way
متضاد: little, scarcely
مشابه: extremely, greatly, very, well

- My cold is far worse today.
...

واژه far در جمله های نمونه

1. far from home
دور از وطن

2. far inside the island
به فاصله‌ی زیادی در داخل جزیره

3. far and near
همه‌جا،از هرسو،دور و نزدیک

4. far and wide
همه‌جا،سرتاسر

5. far and wide
(به) جاهای دوردست،اینجا و آنجا

6. far be it from me (to)
من کی باشم (که)،من کوچکتر از آنم (که)

7. far better
خیلی بهتر،بسیار نیکوتر

8. far from
1- دور از 2- اصلا نه،ابدا،خیلی مانده تا

9. far from easy, none too easy, no easy task
نه چندان آسان،دشوار

10. far gone
از دست رفته،انجام شده،اصلاح (یا نجات و غیره) ناپذیر

11. far gone
نیم مرده

12. far out
بسیار پیشرفته،بسیار جلو،افراطی

13. a far distance
فاصله‌ی دور

14. a far journey
مسافرت دور

15. as far as drinking is concerned, he is completely out of hand
از نظر میخوا ...

مترادف far

دور دست (صفت)
far , out-of-the-way , remote , far-off
بعید (صفت)
far , unlikely , remote , farfetched , unseemly
خیلی (قید)
a great deal , very , many , much , extremely , far , extra , lot , crazy , ghastly , appreciably , jolly , considerably , damnably , highly , much more
دور از (قید)
far , back , out , away , past , away from
بسیار (قید)
very , many , much , far , lots , plenty , sorely , lot , precious , so much , galore
بعلاوه (قید)
far , further , plus , farther , again , also , too , likewise , as well as , in addition , besides , moreover , furthermore , aside from , more , therewith , supra , thereto , withal
زیاد (قید)
very , many , much , far , very much , too , overmuch

معنی عبارات مرتبط با far به فارسی

بسیار، خیلی، خیلی دور
همه جا، از هرسو، دور و نزدیک
همه جا، سرتاسر، (به) جاهای دوردست، اینجا و آنجا، درهمه جا، دورودراز
دور، پرت، پریشان، خواب الود
من کی باشم (که)، من کوچکتر از آنم (که)
خیلی بهتر، بسیار نیکوتر
دورادور، کم وقوع
خاور دور، شرق اقصی، شرقاقصی far eastern وابسته به خاور دور
وابسته به خاور دور، وابسته بخاوردور
بسیارنامداریامشهور
(هر چیز باور نکردنی یا غیرمعقول یا غیر معمول) بعید، نامیسر، باور نکردنی، غیرواقع، (قدیمی) آورده شده از راه دور، دور آورد، دورودراز، زورکی، ازدورامده
گسترده، پخش، پراکنده، وسیع، دور افتاده، اقصی، دور دست، پرت و دور افتاده
1- دور از 2- اصلا نه، ابدا، خیلی مانده تا
...

معنی کلمه far به انگلیسی

far
• distant; remote
• distantly; from afar; considerably; very
• if one place, thing, or person is far away from another, there is a great distance between them.
• far is used in questions and statements about distance.
• you use far to refer to the part of an area that is the greatest distance from the centre in a particular direction.
• when there are two similar things somewhere, you use far to refer to the one that is a greater distance from you.
• a time or event that is far in the future or the past is a long time from the present.
• you use far to indicate the extent or degree to which something happens.
• far is used in questions and statements about extent or degree.
• you can use far in comparisons to emphasize that one thing is much greater or better than another.
• you can describe people with extreme left-wing or right-wing political views as the far left or the far right.
• see also farther, farthest.
• if something happens far and wide, it happens in a lot of places or over a large area.
• you can use by far or far and away in comparisons to emphasize that something is better or greater than anything else.
• if an answer or idea is not far wrong, not far out, or not far off, it is almost correct.
• you can use far from to emphasize that something is the opposite of what it could have been or of what you expected.
• so far means up until the present point in time or the present stage in a situation.
• if you say that someone is going too far, you mean that they are behaving in an unacceptable or extreme way; an informal expression.
far afield
• far away
far and away
• very much, by far
far and near
• all over, everywhere; distant and close
far and wide
• all over, everyw ...

far را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پویا
نادر، کم
مهدی رحیمی
Far
Tar
Thar
Tsar
Star
Spar
Lar
Jar
Gar
Sunflower
با فاصله، دور افتاده
Sani
خوب معنی کرده ولی کمیاب نایاب تو بیشتر جمله ها معنی میده
ارمین
دور
(GPEL(the new one
Federal Air Regulation
تنظیم هوای فدرال
Artina.A
دور / دوردست [adjective]
تعریف = a long way away
parastoo
دور
قریب
tinabailari
دور
what is the farthest planet from the sun
دورترین سیاره از خورشید چیست ؟؟ 👫👫
مهدی پیمان مهر
دور از ذهن
حسن موسوی
پیش رفتن - جولان دادن
[You can't get far = نمی‌توانید زیاد پیش بروید - نمی‌توانید زیاد جولان بدهید]
♡Abolfazl♡
دور دست. دور از. آن طرف. آن سو. دراز و...^-^

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی far

کلمه : far
املای فارسی : فر
اشتباه تایپی : بشق
عکس far : در گوگل

آیا معنی far مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )