برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1732 100 1
شبکه مترجمین ایران

fame

/ˈfeɪm/ /feɪm/

معنی: نام، شهرت، سر بلندی، اوازه، سابقه، معروفیت، علم کردن، مشهور کردن
معانی دیگر: ناموری، نیکنامی، بهنامی، آوازه، خوش نامی، نامداری، نام آوری، بلندآوازگی، سرشناسی، (قدیمی) شایعه، زبانزد

بررسی کلمه fame

اسم ( noun )
(1) تعریف: widespread recognition; public esteem; renown.
مترادف: celebrity, illustriousness, renown, stardom
متضاد: obscurity
مشابه: eminence, esteem, glory, laurels, popularity, preeminence

- Some actors enjoy fame if they achieve it, while others are uncomfortable with it.
[ترجمه ترگمان] برخی از بازیگران اگر به آن دست یابند از شهرت لذت می‌برند، در حالی که برخی دیگر از آن ناراحت هستند
[ترجمه گوگل] برخی از بازیگران از شهرت لذت می برند اگر آن را به دست آورند، در حالی که دیگران با آن ناراحت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She doesn't seek fame; she would prefer to do her good deeds anonymously.
[ترجمه ترگمان] او به دنبال شهرت نیست؛ ترجیح می‌دهد کاره‌ای نیک خود را بدون نام انجام دهد
[ترجمه گوگل] او شهرت ندارد او ترجیح می دهد کارهای خوب او را ناشناس انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the reputation by which is one known.
مترادف: reputation, repute
متضاد: oblivion
مشابه: celebrity, eminence, name, notoriety, prestige

- The restaurant's fame derives as much from its fabulous view as from its cuisine ...

واژه fame در جمله های نمونه

1. fame is something transitory
شهرت چیزی ناپایدار است.

2. fame raised him to the skies
شهرت او را به عرش رساند.

3. a fame that has resounded through ages
شهرتی که در همه‌ی روزگاران پیچیده است

4. eternal fame
شهرت ابدی

5. ferdowsi's fame is ageless
شهرت فردوسی جاودانه است.

6. her fame relapsed into oblivion
شهرت او در فراموشی فرو رفت.

7. his fame has a distinct life of its own
شهرت او عمر منحصر به فرد خود را دارد.

8. his fame reached its peak
شهرت او به اوج خود رسید.

9. his fame rocketed up
شهرت او اوج گرفت.

10. his fame was ephemeral
شهرت او ناپایدار بود.

11. most fame is fleeting
شهرت غالبا زودگذر است.

12. posthumous fame
شهرت پس از مرگ

13. worldly fame
شهرت جهانی

14. chase fame and fortune
دنبال شهرت و ثروت رفتن

15. h ...

مترادف fame

نام (اسم)
title , appellation , fame , name , noun , appellative , first name , nomenclature , renown , compellation , nomen
شهرت (اسم)
stand , attribute , report , reputation , fame , popularity , odor , glory , celebrity , renown , grapevine , esteem , notability
سر بلندی (اسم)
fame , gratification , glory , distinction , celebrity
اوازه (اسم)
bruit , news , air , reputation , buzz , fame , hearsay , renown
سابقه (اسم)
antecedent , limit , service , heretofore , past , reputation , fame , history , record , precedent , background , prescription , foretime , backward , limitation , repute , standing
معروفیت (اسم)
fame , popularity
علم کردن (فعل)
praise , glorify , fame , apotheosize , exalt , celebrate , laud
مشهور کردن (فعل)
glorify , fame , distinguish

معنی عبارات مرتبط با fame به فارسی

(امریکا) تالار افتخار (تالاری که در آن مجسمه یا نام مشاهیر رشته ی ویژه ای را قرار می دهند)
جنده خانه، فاحشه خانه، روسپی خانه
بدنامی، رسوایی
در پی نام
شهرت پس از مرگ

معنی کلمه fame به انگلیسی

fame
• notoriety, renown, "name", good reputation
• if you achieve fame, you become well-known and admired by many people.
eternal fame
• fame that is never forgotten
hall of fame
• building which houses plaques and statues honoring famous people
hollywood walk of fame
• sidewalk in hollywood california (usa) containing stars engraved with the names of famous movie personalities
house of ill fame
• whorehouse, brothel
ill fame
• bad reputation
universal fame
• place of honor, notoriety around the world
woman of ill fame
• prostitute, whore
won fame
• was appreciated, gained a good reputation
woo fame
• chase fame, pursue opportunities to become famous
worldwide fame
• universal fame, fame extending throughout the world

fame را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

التن قاسمپور
شهرت،محبوب
Artina.A
شهرت / معروفیت / محبوبیت [noun]
تعریف = being known by many people

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fame

کلمه : fame
املای فارسی : فیم
اشتباه تایپی : بشئث
عکس fame : در گوگل

آیا معنی fame مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )