برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1725 100 1
شبکه مترجمین ایران

false alarm

واژه false alarm در جمله های نمونه

1. Fire fighters responded to a false alarm at one of the college dormitories.
[ترجمه ترگمان]آتش نشانان به هشدار اشتباهی در یکی از خوابگاه‌ها پاسخ دادند
[ترجمه گوگل]آتش نشانان به یک زنگ دروغ در یکی از خوابگاه های دانشگاه پاسخ دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The troops stood down: it was a false alarm.
[ترجمه ترگمان]قشون از جای برخاست: این یک هشدار اشتباه بود
[ترجمه گوگل]سربازان ایستادند: یک هشدار دروغ بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The patient was okay - it was a false alarm.
[ترجمه ترگمان] بیمار حالش خوب بود یه هشدار اشتباه بود
[ترجمه گوگل]بیمار خوب بود - یک هشدار دروغین بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Thankfully this is a false alarm.
[ترجمه ترگمان] خدا رو شکر که این یه هشدار اشتباه بود
[ترجمه گوگل]خوشبختانه این یک هشدار نادرست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه false alarm به انگلیسی

false alarm
• siren that is set off at the wrong time or as a test
• when you are warned of something dangerous and it does not happen, you say that the warning was a false alarm.

false alarm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Artina.A
هشدار دروغین
رهگذر
هشدار کاذب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی false alarm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )