برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1643 100 1
شبکه مترجمین ایران

fake


معنی: تقلید، فریب دهنده، ساختگی، جعل، جا زدن، ساختن، پیچیدن، حلقه کردن، وانمود کردن
معانی دیگر: (از راه وانمود کردن) گول زدن، دغلکاری کردن، دغل زدن، تقلبی چیزی را ساختن، از خود درآوردن، جعل کردن، (دروغی) ساختن، نااصیل، جعلی، مصنوعی، بدل، بدلی، نبهرگی، ناسره، وانمودگر، متظاهر، (ورزش و غیره) جاخالی دادن، حرکت وانمودین کردن، (کشتیرانی ـ معمولا با : down) طناب را از درازا جمع کردن، دراز خوابانی کردن (طناب)

بررسی کلمه fake

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: fakes, faking, faked
(1) تعریف: to create a counterfeit of; falsify.
مترادف: counterfeit, falsify
مشابه: concoct, fabricate, sham

(2) تعریف: to pretend or simulate.
مترادف: counterfeit, feign, pretend, sham, simulate
مشابه: dissemble

- She faked astonishment at the news.
[ترجمه ترگمان] او از شنیدن خبر شوکه شده بود
[ترجمه گوگل] او در این خبر فریب زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
(1) تعریف: to pretend an emotion, condition, or ability.
مترادف: counterfeit, dissemble
مشابه: act, feign, fool, pretend, sham

(2) تعریف: in sports, to execute a misleading maneuver; feint.
مترادف: feint
اسم ( noun )
(1) تعریف: anything that is not genuine or authentic.
مترادف: counterfeit, forgery, sham
مشابه: act, con, fraud, hoax, humbug, impostor, mock, phony, shoddy

- The painting is a fake.
[ترجمه ترگمان] نقاشی جعلی - ه ...

واژه fake در جمله های نمونه

1. fake fur
خز مصنوعی

2. fake jewellery
جواهر بدلی

3. a fake beard
ریش دروغی

4. a fake passport
پاسپورت جعلی

5. to fake someone out
به کسی جاخالی دادن،یکدستی زدن به کسی،برگ زدن به کسی،حرکت وانمودین کردن،گول زدن

6. he is a fake and doesn't possess a grain of truth
او آدم دغلکاری است و یک جو درستی در وجودش نیست.

7. Beware of the scalpers! You may get a fake ticket.
[ترجمه ترگمان]بر حذر باشید از the! ممکنه یه بلیط الکی بگیری
[ترجمه گوگل]مراقب باشید از scalpers! شما ممکن است یک بلیط جعلی دریافت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The painting was judged a fake.
[ترجمه ترگمان]تابلوی نقاشی جعلی بود
[ترجمه گوگل]نقاشی به صورت جعلی محسوب می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I fake a smile because I don't want you to worry about what I'm feeling.
[ترجمه ...

مترادف fake

تقلید (اسم)
fake , simulation , farce , burlesque , imitation , emulation , mimicry , mime , mimesis
فریب دهنده (اسم)
cheat , fake , impostor , deceiver , cheater , gagger
ساختگی (اسم)
sham , fake , falsification , imitation , forgery , pastiche , postiche , pseud
جعل (اسم)
fiction , forge , fake , forging
جا زدن (فعل)
fake , foist
ساختن (فعل)
make , craft , establish , forge , fake , form , found , produce , create , construct , prepare , model , build , manufacture , fashion , invent , compose , falsify , fabricate
پیچیدن (فعل)
envelop , impact , twinge , fake , wind , resonate , tie up , fold , roll , swathe , wrap , muffle , screw , twist , nest , involve , swab , wattle , reverberate , enfold , complicate , furl , convolve , lap , infold , enwrap , tweak , kink , trindle
حلقه کردن (فعل)
fake , curl
وانمود کردن (فعل)
represent , assume , sham , look , affect , feign , pretend , fake , seem , feint , simulate , put on , dissemble , lead on , personate

معنی کلمه fake به انگلیسی

fake
• counterfeit, imitation, copy; deception; cheat, pretender, deceiver
• counterfeit, copy; impersonate, pretend; alter in order to deceive
• counterfeit, false
• a fake is something that is made to look like something valuable or real in order to deceive people. count noun here but can also be used as an adjective. e.g. ...a fake passport. he smuggled a fake bomb onto an aircraft and flew to the usa.
• if someone fakes something, they make it look like something valuable or real in order to deceive people.
• if you fake a feeling or reaction, you pretend that you are experiencing it.
fake it
• (slang) pretend, bluff
fake orgasm
• feigned sexual pleasure or excitement

fake را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ssz
ساده تر (قلابی)دروغین و فریب دهنده
خودتون بیشتر دنبالش بگردین تا مطمعن شین
azyxgb
گول زدن کسی،ریا
پرناز خواهر ناهید
جعلی به نوشته کاذب کسی که خود را جای دیگری میگذارد و نوشته های غرض آلود تایپ می کند لطفا در نبود بنده نوشته ی با وانمود کردن بنده جعلی نکنید
Akbari
غیراصلی_نامرغوب
ebi
دروغی ، ناراست ، ناراستین ، وانمودی ، وانمودین ، ناواقعی ، ناحقیقی

[خودمانی و عامیانه]
الکی ، چاخان
هتاو نصیری
ظاهر سازی
ادا درآوردن
Zahrs
همون ساختگی
سید محمد علوی نسب اشکذری
به معنای ساختگی میباشد
ساختگی ای که جهت فریب دادن باشد
Artina.A
چیز بدلی / تقلبی / جعلی
تعریف = A copy of something, made to trick people
محسن نونچی
مصنوعی،تصنعی،ساختگی، ظاهری
امید
کاذب
مثال: fake emotions = احساسات کاذب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی fake

کلمه : fake
املای فارسی : فیک
اشتباه تایپی : بشنث
عکس fake : در گوگل

آیا معنی fake مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )