برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1401 100 1

Fraud

/ˈfrɒd/ /frɔːd/

معنی: فریب، غبن، حیله، شیادی، تقلب، کلاه برداری، شیاد، گوش بر
معانی دیگر: گول زنی، اغفال، دغلکاری، حقه بازی، فریب کاری، (آدم) متقلب، کلاهبردار، قلابی، چیز تقلبی، (حقوق) کلاهبرداری

بررسی کلمه Fraud

اسم ( noun )
(1) تعریف: deliberate deception or trickery used for unfair or illegal advantage.
مترادف: con, confidence game, flimflam, gyp, shell game, sting, swindle
مشابه: chicanery, deceit, deception, humbug, pigeon drop, trickery

(2) تعریف: any act of deceit or cheating.
مترادف: chicanery, deception, double-dealing, flimflam, humbug, trickery
مشابه: cheat, deceit, duplicity, guile, hoax, knavery, monkey business, ripoff, sham, subterfuge, swindle

(3) تعریف: one who uses deceit or trickery to gain advantage; cheat; impostor.
مترادف: bamboozler, cheat, con man, confidence man, gypper, swindler
مشابه: bandit, bilk, charlatan, crook, gyp, humbug, impostor, mountebank, quack, ripoff, rogue, sham, wheeler-dealer

واژه Fraud در جمله های نمونه

1. fraud vitiates a contract
تقلب موجب ابطال قرارداد می‌شود.

2. constructive fraud
کلاهبرداری تفسیری (عملی که برطبق تعبیر قانون شیادی محسوب می‌شود و با کلاهبرداری بارز فرق دارد)

3. a pretentious fraud who has attached himself to poets and artists
شیاد متظاهری که خود را به شعرا و هنرمندان چسبانده است

4. gained by fraud
به دست آمده از راه کلاهبرداری

5. legal safeguards against fraud
اقدامات ایمنی قانونی در برابر فریبکاری

6. they prosecuted them for fraud
آنها را به‌خاطر کلاهبرداری مورد تعقیب قرار دادند.

7. he got the money by fraud
او پول را از راه کلاهبرداری به دست آورد.

8. he claims to be a doctor, but he is a fraud
او ادعا می‌کند که دکتر است ولی دروغ می‌گوید.

9. She was charged with credit card fraud.
[ترجمه ترگمان]اون متهم به کلاه برداری شده بود
[ترجمه گوگل]او با تقلب کارت اعتباری متهم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The story is about theft, fraud and deceit on an incredible scale.
...

مترادف Fraud

فریب (اسم)
bewitchment , conjuration , cheat , humbuggery , wile , allurement , lure , enticement , deception , deceit , fraud , delusion , temptation , seducement , magic , sorcery , bluff , bamboozle , bilk , bob , humbug , brogue , cantrip , imposture , swindle , defraudation , diabolism , hocus-pocus , goety , hoodoo , inveiglement
غبن (اسم)
fraud , cheating , swindling , lesion , defraudation
حیله (اسم)
illusion , foul , craft , cunning , deftness , wile , deception , deceit , fraud , evasion , trick , ruse , humbug , gaff , imposture , gimmick , guile , monkeyshine , slyness
شیادی (اسم)
juggle , deception , deceit , fraud , trick
تقلب (اسم)
malversation , slur , fakery , deception , fraud , swindle , skullduggery , skulduggery
کلاه برداری (اسم)
fraud , spoof , swindle , defraudation , gaud , fraudulence , sharp practice
شیاد (اسم)
shammer , fraud , trickster
گوش بر (اسم)
fraud , swindler

معنی عبارات مرتبط با Fraud به فارسی

محکوم به کلاه برداری
حیله ای که به دستاویزمذهبی برای مقاصد پیک مذهبی بکسی بزنند

معنی Fraud در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] تقلب
[حقوق] تقلب، کلاهبرداری، غبن، تدلیس
[حقوق] تقلب حکمی (عملی که قانونأ آثار تقلب بر آن مترتب باشد)
[حسابداری] تقلب کارکنان
[حقوق] تقلب در جریان دادرسی (که منجر به صدور حکم بر مبنای اسناد مجعول یا شهادت دروغ گردد)
[حسابداری] تقلب مدیریت

معنی کلمه Fraud به انگلیسی

fraud
• swindle; deceit; cheating; forgery; embezzlement; cheat, swindler
• fraud is the crime of gaining money by deceit or trickery.
• a fraud is something that deceives people in an illegal or immoral way.
• someone who is a fraud is not the person they pretend to be or does not have the abilities or status they pretend to have.
fraud squad
• division within the police force which investigates dishonest dealings
obtaining by fraud
• gaining possessions or property by deceitful means (criminal offense)

Fraud را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا ک
جعل
میثم علیزاده
کلاهبردار، کلاهبرداری
سونیا مظفری
تقلب به عادت
تقلب
فاطمه
کلاهبرداری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fraud
کلمه : fraud
املای فارسی : فرود
اشتباه تایپی : بقشعی
عکس fraud : در گوگل

آیا معنی Fraud مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )