برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

Folklore

/ˈfoʊklɔːr/ /ˈfəʊklɔː/

معنی: فولکلور، رسوم اجدادی، افسانه های قومی واجدادی
معانی دیگر: مردم باور، فرهنگ عامه، فرهنگ مردم، معتقدات واداب ورسوم قدیمی واجدادی

بررسی کلمه Folklore

اسم ( noun )
مشتقات: folkloric (adj.), folkloristic (adj.), folklorist (n.)
(1) تعریف: the legends, traditions, customs, beliefs, and the like, of a racial, geographical, or national group, handed down through the generations.
مشابه: myth

(2) تعریف: the study of such material.

(3) تعریف: stories and beliefs, often untrue, about a place, group, or institution.
مشابه: myth

- the folklore of Congress
[ترجمه ترگمان] فولکلور در کنگره
[ترجمه گوگل] فولکلور کنگره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Folklore در جمله های نمونه

1. This village has its own traditional dress, cuisine, folklore and handicrafts.
[ترجمه Aj] این روستا لباس (های) سنتی ،غذا ،آداب و رسوم اجدادی و صنایع دستی خودش را دارد.
|
[ترجمه ترگمان]این روستا دارای لباس سنتی خود، آشپزی، فولکلور و صنایع دستی است
[ترجمه گوگل]این روستا دارای لباس سنتی، آشپزی، فولکلور و صنایع دستی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The victory became part of sporting folklore.
[ترجمه ترگمان]این پیروزی بخشی از فولکلور ورزشی شد
[ترجمه گوگل]پیروزی بخشی از فولکلور ورزشی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Her books are often based on folklore and fairy-tales.
[ترجمه ترگمان]کتاب‌های او اغلب براساس افسانه‌های قومی و قصه‌های پریان زندگی می‌کنند
[ترجمه گوگل]کتاب های او اغلب بر روی فولکلور و افسانه ها استوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Folklore

فولکلور (اسم)
folklore
رسوم اجدادی (اسم)
folklore
افسانه های قومی واجدادی (اسم)
folklore , folktale

معنی کلمه Folklore به انگلیسی

folklore
• legends and beliefs of a people or particular culture (originally passed down orally from generation to generation)
• the traditional stories and customs of a community or nation are referred to as its folklore.
jewish folklore
• beliefs legends and customs of the jewish people

Folklore را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آقاپارسا
باور عامیانه
محمدرضا ایوبی صانع
فرهنگ عامّه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی folklore

کلمه : folklore
املای فارسی : فولکلور
اشتباه تایپی : بخمنمخقث
عکس folklore : در گوگل

آیا معنی Folklore مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )