برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

Flunk

/ˈfləŋk/ /flʌŋk/

معنی: شکست، شکست خوردن، موجب شکست شدن، چیدن
معانی دیگر: (امریکا - عامیانه - در امتحان) رد شدن یا کردن، دست کشیدن (از)، ول کردن، عقب نشستن، رفوزگی، ردی، نمره ی ردی، شکست خوردن در امتحانات

بررسی کلمه Flunk

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: flunks, flunking, flunked
• : تعریف: (informal) to be unsuccessful; fail, as a student in an examination or course.
مشابه: fail, thump

- If you flunk, you will have to repeat the course.
[ترجمه ترگمان] اگر شکست بخوری، باید دوره را تکرار کنی
[ترجمه گوگل] اگر شما فریب خورده باشید، باید دوره را تکرار کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
عبارات: flunk out
(1) تعریف: (informal) to fail in (an examination or course).
مشابه: fail

(2) تعریف: to give a failing grade to, or prohibit from continuing in a course or school because of such failure.
مشابه: fail

واژه Flunk در جمله های نمونه

1. flunk out
(عامیانه) به خاطر نمرات بد اخراج کردن یا شدن

2. He didn't flunk out, but his record isn't so hot.
[ترجمه ترگمان]او با شکست مواجه نشده بود، اما سابقه او انقدر داغ نبود
[ترجمه گوگل]او خارج نشد، اما رکوردش خیلی داغ نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If he is no good, flunk him.
[ترجمه ترگمان]اگه حالش خوب نباشه باعث شکست دادنش میشه
[ترجمه گوگل]اگر او خوب نیست، او را غرق کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You either pass and get your degree or flunk out.
[ترجمه ترگمان]یا رد میشی یا شکست می‌خوری یا شکست می‌خوری
[ترجمه گوگل]شما یا مدرک تحصیلی خود را می گیرید و یا تحصیل می کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He thought he was going to flunk chemistry, but he got a D.
[ترجمه ترگمان]اون فکر می‌کرد که داره شیمی رو شکست می ده اما یه \"دی\" داره
[ترجمه گوگل]او فکر کرد که می خواهد شیمی را ترک کند، اما او د دی
[ترجمه ش ...

مترادف Flunk

شکست (اسم)
fracture , deflection , break , washout , failure , reverse , defeat , setback , losing , breakage , defeasance , defeature , refraction , flunk , fizzle , plumper , unsuccess
شکست خوردن (فعل)
lose , fail , flop , flunk , slip up , lose out
موجب شکست شدن (فعل)
flunk
چیدن (فعل)
cut , trim , lop , arrange , set , pick up , pluck , pick , mow , pull , pare , clip , crop , flunk , pick over , snip , skive , tear away

معنی عبارات مرتبط با Flunk به فارسی

(عامیانه) به خاطر نمرات بد اخراج کردن یا شدن

معنی کلمه Flunk به انگلیسی

flunk
• fail (a test, course, etc.); give up; drop out of school; give a student a failing grade student
• if you flunk an exam or a course, you fail it because you do not reach the required standard; used in informal american english.
• if an examiner flunks someone, he or she gives them a low mark or assessment for an exam or course, so that they fail it; used in informal american english.
• if you flunk out, you are dismissed from a school or college because your work is not good enough.
flunk a test
• fail an examination
flunk out
• remove a student from school for failure; be dismissed from school for failing

Flunk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
شکست خوردن,در امتحان رد شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی flunk

کلمه : flunk
املای فارسی : فلونک
اشتباه تایپی : بمعدن
عکس flunk : در گوگل

آیا معنی Flunk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )