برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

FSH


مخفف: هورمون محرک فولیکول

واژه FSH در جمله های نمونه

1. The body mass index (BMI), blood fat, SI, FSH, LH, free testosterone, DHEAS, androstenedione and SHBG were examined before and after treatment.
[ترجمه ترگمان]شاخص توده بدنی (BMI)، چربی خون، SI، FSH، LH، تستوسترون آزاد، DHEAS، androstenedione و SHBG قبل و بعد از درمان معاینه شدند
[ترجمه گوگل]شاخص توده بدن (BMI)، چربی خون، SI، FSH، LH، تستوسترون آزاد، DHEAS، آندروستندین و SHBG قبل و بعد از درمان مورد بررسی قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In this review, we discussed FSH signaling pathways and the gene expression changes during Sertoli cell development and spermatogenesis.
[ترجمه ترگمان]در این بررسی، ما در مورد مسیرهای سیگنال دهی FSH و تغییر بیان ژن در طول توسعه سلول Sertoli و spermatogenesis بحث کردیم
[ترجمه گوگل]در این بررسی، ما در مورد مسیرهای سیگنالینگ FSH و تغییرات بیان ژن در طول توسعه سلول Sertoli و spermatogenesis مورد بحث قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Imported FSH and LH could be completely replaced by domestic chorionic gonadotrophin (the main gredients were FSH and LH) and reduced the experiment cost under the same maturation effects.
[ترجمه ترگمان]FSH و LH وارد شده را می توان به طور کامل با chorionic داخلی gonadotrophin (the اصلی were و LH)جایگزین کرد و هزینه آزمایش را تحت همان اثرات بلوغ کاهش داد
[ترجمه گوگل] ...

مخفف FSH

FSH
عبارت کامل: Follicle Stimulating Hormone
موضوع: پزشکی
هورمون محرکه فولیکولی (FSH) هورمونی گلیکوپروتئینی است که از بخش قدامی غده هیپوفیز در هر دو جنس آزاد می شود.
عبارت کامل: Follicle- stinulation Hormone
موضوع: پزشکی
هورمون محرک فولیکول

معنی کلمه FSH به انگلیسی

fsh
• (medicine) sex hormone produced by the pituitary gland (stimulates maturation of ovarian follicles, endometrial growth, and estrogen production in women; stimulates the production of sperm in men)

FSH را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی fsh

کلمه : FSH
املای فارسی : فصح
اشتباه تایپی : بسا
عکس FSH : در گوگل

آیا معنی FSH مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )