f k space or f or k or f or k or f k

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] فضای F, k دامنه ای که در آن، متغیرهای مستقل، فراوانی (f) و عدد موج (k) هستند، تحلیل داده های لرزه ای، برخی اوقات دربرگیرنده ترسیم های f-k است. که در آن، چگالی انرژی درون یک بازه زمانی مشخص ترسیم بر پایه عدد موج در مقابل فراوانی پربندی می شوند.

معنی یا پیشنهاد شما