eyes wide shut

پیشنهاد کاربران

در اصطلاح سازمانی: طرز فکر ثابت در خصوص یک استراتژی یا رویکرد، بدون تحقیق و بررسی پویا و مجدد

بپرس