exteroceptor


(زیست شناسی - اندام حسی مانند چشم که از محیط خارج پیام و انگیزش می گیرد) گیرنده ی برونی، برون گیر، گیرنده ی خارجی، عضو حسی که توسط محرک خارجی تحریک می شود

انگلیسی به انگلیسی

• sensory organ which responds to stimuli from outside the body

پیشنهاد کاربران

گیرنده بیرونی ( اسم ) : یک عصب حسی که تحت تأثیر محرک های خارج از بدن قرار می گیرد، به عنوان مثال در چشم یا گوش

بپرس