extension tubes

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] حلقه رابط

پیشنهاد کاربران

اکستنشن تیوب - در پزشکی استفاده می شود
اکستنشن تیوب - ارتباط بین ست سرم ، ست خون، میکروست و سایر ستها را با آنژیوکت ، اسکالپ وین و … برقرار میکند.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما