expert panel

پیشنهاد کاربران

expert panel ( آینده پژوهی )
واژه مصوب: هم اندیشی خبرگان
تعریف: نشست مستقل گروهی از خبرگان که در یک بازۀ زمانی معین و در چارچوب فرایندی تعریف شده، دربارۀ موضوعی مشخص، به ویژه موضوعات مربوط به آینده، بحث و اندیشه می کنند
نشست خبرگان
هیئت متخصصان
هیئت خبرگان
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما