expansion slots

تخصصی

[کامپیوتر] شکافهای بسط، شیارهای گسترش - شکافها یا فضاهای خالی درون کامپیوتر اصلی که برای اتصال تخته مدارهای کوچک ( کارتها ) به تخته مدار اصلی ( برد مادر ) از آنها استفاده می شود، مثلاً حافظه ی اصلی کامپیور می تواند توسط بردهای اضافی حافظه گسترش یابد. - شکافها یا فضاهای خالی درون کامپیوتر اصلی برای اتصال تخته مدارهای کوچک به تخته مدار اصلی به کار می روند .

معنی یا پیشنهاد شما