exophthalmic goitre

پیشنهاد کاربران

گواتر اگزوفتالمیک ( اسم ) : نوعی پرکاری تیروئید که در آن گردن متورم می شود و چشم ها بیرون زده می شوند.

بپرس