execution size

تخصصی

[کامپیوتر] اندازه ی اجرایی - اندازه ای برای کاغذ که گاهی در آمریکا برای نوشتار به کار می رود و ابعاد آن 7ویک چهارم ضرب در 10 و یک دوم است.

معنی یا پیشنهاد شما