ew

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. EWS carried out further bloodletting by sacking senior employees, but has acquired a new chief executive.
[ترجمه ترگمان]EWS با اخراج کارمندان ارشد، خونریزی بیشتر را انجام داد، اما یک مدیر اجرایی جدید را به دست آورده است
[ترجمه گوگل]EWS خونریزی های بیشتری را با جمع آوری کارمندان ارشد انجام داد، اما یک مدیر اجرایی جدید را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Charles Oakley is well-rested and Patrick Ewing still can be a dominant force in the middle.
[ترجمه ترگمان]چارلز Oakley خوب استراحت می کند و پاتریک Ewing هنوز می تواند یک نیروی غالب در وسط باشد
[ترجمه گوگل]چارلز اوکلی به خوبی استراحت می دهد و پاتریک ایویچ می تواند یک نیروی غالب در وسط باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Ewing now happens to be the president of the players union.
[ترجمه ترگمان]Ewing اکنون به عنوان رئیس اتحادیه بازیکنان شناخته می شود
[ترجمه گوگل]ایوینگ اکنون رئیس جمهور اتحادیه بازیکنان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Ewing suggests that young killers often vent their rage on a smaller victim because they are powerless against their adult abusers.
[ترجمه ترگمان]Ewing می گوید که قاتلان جوان اغلب خشم خود را بر یک قربانی کوچک تر نشان می دهند، زیرا آن ها در برابر متجاوز بالغ آن ها ناتوان هستند
[ترجمه گوگل]ایوینگ معتقد است که قاتلان جوان اغلب خشم خود را بر روی یک قربانی کوچکتر از خود نشان می دهند؛ زیرا آنها در برابر سوء استفاده از بزرگسالان خود بی نیرو هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Mr. Ewing I am delighted to learn that you are a floating voter, Mr. Speaker.
[ترجمه ترگمان]آقای Ewing، من خوشحالم که از شما یاد می گیرم که شما یک رای دهنده شناور هستید، آقای سخنگو
[ترجمه گوگل]آقای یوینگ من بسیار خوشحالم که می دانم که شما یک رای دهنده شناور است، آقای Speaker
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Bridget Ewing has kindly agreed to co-ordinate the tea arrangements for the October meeting.
[ترجمه ترگمان]Bridget Ewing با هماهنگی با هماهنگ کردن مقدمات چای برای جلسه اکتبر موافقت کرده است
[ترجمه گوگل]بریجت یوین با مهربانی موافقت کرد که ترتیبات چای برای نشست ماه اکتبر هماهنگ شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Ewing lamented his failure to learn Gaelic, and he never managed to train enough priests who did.
[ترجمه ترگمان]Ewing با تاسف از شکست خود در یادگیری گیلی اظهار تاسف کرد، و او هرگز موفق به آموزش کشیش های کافی نشد
[ترجمه گوگل]ایوینگ از ناکامی او در یادگیری زبان گالیله انتقاد کرد و هرگز موفق به کشیش کافی نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Not that any Ewing ever seemed to feel the urge.
[ترجمه ترگمان]نه آن Ewing که تا به حال این هوس را احساس نکرده بود
[ترجمه گوگل]نه اینکه هیچوقت یوینگ به نظر نمی رسید خواست را تحمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Mr Ewing will see you momentarily, sir.
[ترجمه ترگمان]آقای Ewing به زودی شما را خواهد دید، قربان
[ترجمه گوگل]آقای ایوینگ لحظه ای را ببین، آقا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The concept of network EW is offered in this paper.
[ترجمه ترگمان]مفهوم هفته نامه سرگرمی در این مقاله ارایه شده است
[ترجمه گوگل]مفهوم شبکه EW در این مقاله ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Realizing formal justice is basically pursued in revi ew of death sentences.
[ترجمه ترگمان]شناخت عدالت رسمی اساسا در revi حکم مرگ دنبال می شود
[ترجمه گوگل]تحقق عدالت رسمی اساسا در رعایت احکام اعدام ادامه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Structure trending in NNE direction, old structure in EW direction, new structure in EW as well as local NNW trending structure and arc structure occur in and near Mushan porphyry body.
[ترجمه ترگمان]گرایش ساختاری در جهت NNE، ساختار قدیمی در جهت EW، ساختار جدید در EW و ساختار گرایش NNW محلی و ساختار قوس در و نزدیک بدن porphyry Mushan رخ می دهد
[ترجمه گوگل]ساختار ترویج در جهت NNE، ساختار قدیمی در جهت EW، ساختار جدید در EW و ساختار پیشنهادی محلی NNW و ساختار قوس در بدن پورفیری Mushan و در نزدیکی آن رخ می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. As teased in the new issue of EW, everyone favorite creature of habit is parting ways with his longtime roomie, Leonard.
[ترجمه ترگمان]همان طور که در جریان جدید of به ستوه آمده بودند، همه موجودات مورد علاقه هر یک از عادت همیشگی خود را با هم کمی ترک می کردند، لئونارد
[ترجمه گوگل]همانطور که در شماره جدید EW تذهب شده است، هر موجود عادت مورد علاقه، راه های پریشان شدن با محاصره طولانی مدتش، لئونارد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. It i aid that a ew olicy i eing ut into ractice i your foreig trade.
[ترجمه ترگمان]من به این کمک می کنم که یک ew دارم
[ترجمه گوگل]این به من کمک می کند که یک محصول جدید را به بازارچه شما تبدیل کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. EW : It was. But we? re not sure.
[ترجمه ترگمان] بود اما ما؟ مطمئن نیستم
[ترجمه گوگل]EW: این بود اما ما؟ مطمئن نیستی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[برق و الکترونیک] electronic warfare-جنگ الکترونیکی استفاده از مدارها و وسایل الکترونیکی در جنگهای فعال و غیر فعال و در فعالیتهایی نظیر مراقبت، هدایت، مخابرات، ناوبری و کنترل آتش سلاحها، مراقبت توسط رادار، سونار، ماهواره ها و تجهیزات رادیویی انجام می شود . هدایت موشکها و سایر سلاحها به وسیله ی ( آر - اف ) و لیزر ها، مخابرات توسط رادیو، تلفن، تارهای نوری، و فراصوت، و ناوبری به کمک ماهواره های ( جی پی اس ) هدایت لختی و سیستمهای دید درشب انجام می پذیرد . همچنین موشکها و توپخانه ها را می توان از طریق رادار، لیزر تجهیزات دید در شب و دیده بانی مستقیم به کمک تلفن هدایت کرد. انفجار سرهای جنگی نیز به وسیله ی فیوزهای راداری یا رادیویی، سیگنالهای ارسال شده از روی سیم، و میدانهای مغناطیسی انجام می پذیرد .

به انگلیسی

• warfare that includes the use of electromagnetic radiation and sabotaging electronic methods (by interception, etc.)

پیشنهاد کاربران

Ew = ugh
نشون دادن تنفرمون از یه چیزی . به معنای اَیییی یا اَه .
ایش
اَیییی
EW ( علوم نظامی )
واژه مصوب: جنگال
تعریف: ← جنگ الکترونیکی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما