evil starred


بداختر
شبکه مترجمین ایران

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهبداختر
معنی evil starred، مفهوم evil starred، تعریف evil starred، معرفی evil starred، evil starred چیست، evil starred یعنی چی، evil starred یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف e، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف e
کلمه بعدی: evil tidings
اشتباه تایپی: ثرهم سفشققثی
آوا: /أاویل ستررد/
عکس evil starred : در گوگل
معنی evil starred

معنی یا پیشنهاد شما