every bit as


درست مثل، از هر حیث
شبکه مترجمین ایران

پیشنهاد کاربران

عینه، به همان اندازه، همان قدر که
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما