etiquette

/ˈetəkət//ˈetɪket/

معنی: اداب، رسوم، علم اداب معاشرت، ایین معاشرت
معانی دیگر: (رفتار و مراسمی که طبق سنت یا قرارداد اجتماعی مقبول می باشد) آداب، مبادی آداب، آدابدانی، آیین همزیستی، آداب معاشرت
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: accepted or prescribed forms of behavior, courtesies, and ceremonies in society or a profession.
مترادف: amenities, behavior, conduct, convention, manners, proprieties, protocol
مشابه: civility, courtesy, decorum, form, gentility, manner, procedure, propriety, refinement, rule

جمله های نمونه

1. dinner-table etiquette
آداب میز نهارخوری

2. diplomatic etiquette
آداب (یا نزاکت) دیپلماسی

3. medical etiquette
آداب حرفه ی پزشکی (آداب مورد پسند در حرفه ی پزشکی)

4. observant of the rules of etiquette
پایبند آداب معاشرت

5. If society were a train, the etiquette would be the rails along which only the train could rumble forth; if society were a state coach, the etuquette would be the wheels and axis on which only the coach could roll forward.
[ترجمه سید زاهد میرمرسلی] اگر جامعه را به یک ترن تشبیه کنیم آداب و رسوم در حکم ریلی خواهد بود که ترن ( همانجامعه ) در طول مسیر آن حرکت خواهد کرد.
|
[ترجمه ترگمان]اگر جامعه یک قطار بود، در امتداد خط آهن تنها قطار حرکت می کرد؛ اگر جامعه یک مربی دولتی بود، etuquette چرخ ها و axis بود که تنها مربی می توانست به جلو حرکت کند
[ترجمه گوگل]اگر جامعه یک قطار بود، اختراع می تواند ریل هایی باشد که در آن تنها قطار می توانست آن را بشکند؛ اگر جامعه یک مربی دولتی بود، اینتویوت چرخ و محور خواهد بود که تنها مربی میتواند به جلو حرکت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He showed his contempt for social etiquette by not wearing a tie.
[ترجمه ترگمان]به خاطر رعایت آداب معاشرت با کراوات خود را نسبت به آداب معاشرت نشان می داد
[ترجمه گوگل]او نیرنگ خود را برای اخلاق اجتماعی نشان نداد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. etiquette dictates that men cannot sit while women are standing.
[ترجمه ترگمان]آداب معاشرت نشان می دهد که مردان نمی توانند در حالی که زنان ایستاده اند، بنشینند
[ترجمه گوگل]آداب معاشرت می گوید که مردان نمی توانند در حالی که زنان ایستاده اند نشسته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He is an expert on matters of etiquette.
[ترجمه ترگمان]او متخصص مسائل مربوط به آداب معاشرت است
[ترجمه گوگل]او متخصص امور مربوط به اخلاق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Diplomatic etiquette forbids calling for the death of a national leader.
[ترجمه ترگمان]اتیکت دیپلماتیک فراخوانی برای مرگ یک رهبر ملی را منع می کند
[ترجمه گوگل]اخلاق دیپلماتیک ممنوع است که خواستار مرگ یک رهبر ملی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. She's a real stickler for etiquette, so you'd better ask her advice.
[ترجمه ترگمان]او در مورد آداب معاشرت زیاد سخت گیری می کند، بنابراین بهتر است از او مشورت بخواهد
[ترجمه گوگل]او یک شرمنده واقعی برای اخلاق است، بنابراین بهتر است از مشاوره خود بپرسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. He had breached etiquette by not informing his superiors of his decision.
[ترجمه ترگمان]او به آداب معاشرت با مافوق خود در این تصمیم رخنه کرده بود
[ترجمه گوگل]او اختراع را نقض کرده بود، بدون اطلاع وی به تصمیم وی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The rules of etiquette are not so strict nowadays.
[ترجمه ترگمان]امروزه قوانین آداب و رسوم چندان شدید نیستند
[ترجمه گوگل]قوانین اخلاق در حال حاضر بسیار سخت نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Etiquette was considered very important in Victorian England.
[ترجمه ترگمان]اتیکت در انگلستان ویکتوریایی خیلی مهم تلقی می شد
[ترجمه گوگل]عتیقه در انگلیس ویکتوریا بسیار مهم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The station etiquette of the suburban commuter was quite distinctive.
[ترجمه ترگمان]آداب و رسوم اشرافی حومه شهر کاملا متمایز و متمایز بود
[ترجمه گوگل]آداب و رسوم ساحلی حومه شهر کاملا مشخص بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Etiquette requires more or less continuous competition among diners to keep one another's tea-cups topped up.
[ترجمه ترگمان]اتیکت به رقابت مداوم و یا کم تر در میان افراد برای نگه داشتن یک فنجان چای دیگر نیاز دارد
[ترجمه گوگل]آداب و رسوم نیاز به رقابت پیوسته یا مداوم بین دوندگان دارد تا بتوانند فنجانهای چای یکدیگر را بالا بیاورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

اداب (اسم)
ceremonial, mores, habitude, etiquette, rite

رسوم (اسم)
manner, mores, etiquette

علم اداب معاشرت (اسم)
etiquette, kith

ایین معاشرت (اسم)
etiquette

به انگلیسی

• rules which govern social behavior
etiquette is a set of customs and rules for polite behaviour in particular classes of people or professions.

پیشنهاد کاربران

Rules for polite behavior in society or in a particular group
لیاقت
رفتار صحیح در جامعه
ضوابط و قواعد رفتاری
مثل ضوابط و اصول صحیح استفاده از موبایل و. . .
Cell phone etiquette
the formal rules of correct or polite behaviour in society, among members of a particular profession or in a particular area of activity ( oxford )
آداب، منش، طرز عملکرد
نام نما،
قطعه ای پلاستیکی یا فلزی که نام و نام خانوادگی برخی از کارمندان دولت، شرکت های خصوصی یا نظامیان که با مردم در تماس بوده و شناسایی آنان با نام و نام خانوادگی ضرورت دارد روی آن نوشته شده و با سنجاق و یا آهنربا در قسمت بالای جیب سمت چپ پیراهنشان نصب می گردد.
عرف
e. g. How should I conduct myself at these dinners? I know nothing about etiquette
چطور/چه شکلی باید رفتار کنم تو این مهمونی ؟ من هیچی از آداب رسوم اینجور مراسم ها نمی دونم
اداب و رسوم
آداب معاشرت
etiquette ( روابط عمومی و تبلیغات بازرگانی )
واژه مصوب: آداب
تعریف: آداب ناظر بر کنش و رفتار و لباس پوشیدن در خلال کسب وکار و فعالیت های اجتماعی گوناگون
نام نما که 12 لایک خورده غلطه ، این معنیه که واسه کلمه ( اتیکت ) تو ایران رایجه فقط
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما